Uffuɣ
Beddu n tesmuɣi n Israil di Miṣra
1
1 Ina d ismawen n ayt n Israil i dd-yiwḍen ak-d Yaɛqub ɣar Miṣra. Yusa-dd kuř ijj zzaysen ak-d aytbab n taddart nnes.     
2 Rubin, Cimɛun, Lawi d Yahuda,    3 Issakar, Zabulun d Binyamin, 4 Dan d Naftali, Jad d Acir. 5 Marra řeɛmur nni dd-iffɣen zi tmeṣṣaḍt n Yaɛqub, tuɣa aten di sebɛin. Yusuf tuɣa-t di Miṣra.    6 Immut Yusuf d marra aytmas d jjiř nni marra. 7 Mmarenyen ayt n Israil u jjin-dd řɣiǧet ařami zzaysen tesfuffi temmurt uca ttwaktaren uca dewřen jehden aṭṭas, minzi teccur zzaysen temmurt.   
 
8 Iffeɣ-dd xenni ijj n ujeǧid d jdid iḥekkem x Miṣra wenni tuɣa war issin Yusuf.    9 Inna i řgens nnes: “Xzar, řgens n ayt n Israil imɣar u ijhed xaneɣ.
10 Řexxu, aqa ad xas neḥkem s řeɛqeř, ḥima war ittmarni řgens ktar uca, mařa imsar, ikkar ca n řbaruḍ, ad idweř ak-d řɛedyan nneɣ, ad yegg řharb akidneɣ uca xenni ad iffeɣ zi temmurt.”   
11 Nitni ggin xas imzeyyaren n isemɣan ḥima ad ten ssdeǧen s ddquřat i xasen ssarebbun. Bnan i Firɛun tineddam n řexzen: Fitum d Raɛamsis.
12 Maca mecḥař ma ten deǧen amenni i igma u ibezzeɛ řgens, ařami iwḍen nitni ad carhen ayt n Israil aṭṭas.   
13 Uca arrin Imiṣriyyen ayt n Israil d isemɣan s uɣiř
14 uca ssarezgen tudart nsen s tesmuɣi iqesḥen deg ubeǧaɛ d llajur u di marra tismeɣt deg iyyaren. Marra tasmuɣi ggin zzaysen, tuɣa s uɣiř.   
15 Issiweř ujeǧiḍ n Miṣra uřa ak-d řqabřat tiɛibraniyyin, icten zzaysent qqaren as Sifra d tenneɣni Fuɛat,
16 inna: “Xmi i ɣa tɛawnent timɣarin tiɛibraniyyin ad arwent uca ad texzarent, xmi ttɣimant x iẓra maḥend ad arwent, mařa d aḥenjir, nɣent t, mařa d taseymit, xenni jjent tt ad teddar!”
17 Maca řqabřat tuɣa tteggʷedent AREBBI, war ggint muxas ten yumur ujeǧid n Miṣra, ḥḍant tudart n iḥenjiren.
18 Xenni iřaɣa ujeǧid n Miṣra i řqabřat, inna asent: “Maɣar teggint aya, aqa teḥḍant tudart n iḥenjiren?”
19 Řqabřat arrint x Firɛun: “Timeṭṭa Tiɛibraniyyin war ǧint amecnaw timɣarin Timiṣriyyin, minzi nitenti jehdent, ttarwent qbeř ma ad ɣarsent dd-tas řqabřa.” 20 Uca AREBBI igga mliḥ i řqabřat uca immarni řgens, dewřen jehden s waṭṭas. 21 Minzi řqabřat ggʷedent AREBBI, imsar, aqa yarzeq i-tent-i-dd s tudrin ak-d řwacun.   
22 Řexdenni yumur Firɛun marra řgens nnes, inna: “Kuř aḥenjir i dd ɣa ixeřqen ad t tenḍarem deg iɣzar u marra taḥenjirt i dd ɣa ixeřqen ad tt tejjem ad teddar.”   
Tageldit n Miṣra (Uffuɣ 1-14)