Amezwaru
Taxeřqit n ujenna d temmurt
1
1 Deg umezwaru ixřeq-dd AREBBI ijenwan d temmurt.   
2 Tuɣa tammurt texřa, u texwa u x wudem n waman yuǧɣen taǧest, u Arruḥ n AREBBI tuɣa ittraḥ ittas-dd x wudem n waman.
 
3 Uca inna AREBBI: “Ad tiři tfawt”, uca tusa-dd tfawt!    4 Iẓra AREBBI belli tafawt teṣbeḥ uca ibḍa AREBBI jar tfawt d taǧest. 5 Iřaɣa AREBBI tafawt ‘aziř’ u ‘taǧest’ iřaɣa as ‘ǧiřet’. Tedweř d tameddit u idweř d ṣṣbeḥ: d ass amezwaru.
 
6 Uca inna AREBBI: “Ad tiři ict n řqubbet di řwest n waman, ad tebḍa aman x waman!”    7 AREBBI igga řqubbet n ujenna uca ibḍa aman i iǧan swadday i řqubbet x waman i iǧan sennej i řqubbet. Uca ammu i temsar.    8 Iřaɣa AREBBI i řqubbet ‘ajenna’. Uca tedweř d tameddit u idweř d ṣṣbeḥ: d ass wiss tnayen.
 
9 Uca inna AREBBI: “Ad munen waman i iǧan swadday i ujenna ɣar ijj n wemcan maḥend ad dd-iban řbarr!” Uca ammu i temsar.   
10 Iřaɣa AREBBI i řbarr ‘tammurt’ u amuni n waman iřaɣa as ‘řebḥur’. Uca iẓra AREBBI belli man aya iṣbeḥ.   
11 Uca inna AREBBI: “Ad dd-tesseɣmi temmurt aɣemmuy aziza: afsu aziza i izarrɛen zzariɛet d tcejjura s fruta i d itticen frutat ɛlaḥsab marka nsent s zzariɛet nsent dayes x wudem n temmurt!” Uca ammu i temsar.
12 Tesseɣmi-dd temmurt aɣemmuy aziza: afsu aziza i izarrɛen zzariɛet ɛlaḥsab marka nnes d tcejjura i dd itticen řɣiǧet ɛlaḥsab marka nsent s zzariɛet nsent dayes. Uca iẓra AREBBI belli man aya iṣbeḥ.
13 Uca tedweř d tameddit u idweř d ṣṣbeḥ: d ass wiss třata.
 
14 Uca inna AREBBI: “Ad din iřint tfawin di řqubbet n ujenna ḥima ad bḍant jar wass d ǧiřet, ad iřint d řimarat, d wussan ittwaggen, d wussan, d iseggʷusa   
15 uca ad iřint d tifawin di řqubbet n ujenna ḥima ad wcent tafawt x temmurt!” Uca ammu i temsar.   
16 Igga AREBBI tnayen n tfawin mɣarent: tafawt tameqqrant, ḥima ad teḥkem x wass, u tafawt tameẓyant ḥima ad teḥkem x ǧiřet, uca uřa d itran.
17 Issars i-tent AREBBI di řqubbet n ujenna ḥima ad wcent tafawt x temmurt
18 u ḥima ad ḥekment x wass d ǧiřet u ḥima ad bḍant jar tfawt d taǧest. Uca iẓra AREBBI belli man aya iṣbeḥ.
19 Uca tedweř d tameddit u idweř d ṣṣbeḥ: d ass wiss arebɛa.
 
20 Uca inna AREBBI: “Ejj ad dd-ssefyen waman s waṭṭas n marra min di iǧa buḥbeř iddaren uca ad ḍwen ijḍaḍ sennej i temmurt ɣar mani teǧa řqubbet n ujenna!”    21 Ixřeq-dd AREBBI imuddaren imeqqranen di řebḥar u marra buḥbeř iddaren ittenhezzan, inni zi dd-ssefyen waman, ɛlaḥsab markat nsen uca marra ijḍaḍ s wafriwen ɛlaḥsab markat nsen. Uca iẓra AREBBI belli man aya iṣbeḥ. 22 Ibark i-ten AREBBI, inna: “Jjem-dd řɣiǧet, ktarem, ɛemmarem aman n řebḥur uca ad ktaren ijḍaḍ di temmurt.”    23 Uca tedweř d tameddit u idweř d ṣṣbeḥ: d ass wiss xemsa.
 
24 Uca inna AREBBI: “Ejj temmurt ad tessuffeɣ marra min ɣares d buḥbeř iddaren ɛlaḥsab marka nnes: řebhayem d imuddaren nni ittbuɛen d řmař n řexřa ɛlaḥsab marka nsen!” Uca ammu i temsar.    25 Igga AREBBI řmař n řexřa n temmurt ɛlaḥsab marka nsen, u řebhayem ɛlaḥsab marka nsent u marra imuddaren nni ittbuɛen x wudem n temmurt ɛlaḥsab markat nsen. Uca iẓra AREBBI belli man aya iṣbeḥ.
26 Uca inna AREBBI: “Ejj aneɣ ad negg Adam, bnadem, di ṣṣifet nneɣ, deg warwas nneɣ, uca ad ɣares yiři jjehd x iseřman n řebḥar u x ijḍaḍ n ujenna u x řebhayem u x marra tammurt u x marra imuddaren nni ittbuɛen x temmurt!”    27 Ixřeq-dd AREBBI Adam di ṣṣifet nnes. Ixřeq i-t-i-dd di ṣṣifet n AREBBI, ixřeq i-ten-dd awtem d tewtemt.    28 Ibark i-ten AREBBI uca inna asen AREBBI: “Jjem-dd řɣiǧet, ktarem, ɛemmarem tammurt uca arrem tt sadu ufus nwem, ḥekmem x iseřman n řebḥar u x ijḍaḍ n ujenna u x marra imuddaren inni ittbuɛen x temmurt!”    29 Inna AREBBI: “Xzarem, ad awem wceɣ marra afsu aziza i izarrɛen zzariɛet x marra wudem n temmurt uřa marra ticejjura s řɣiǧet ɣar tcejjart nni izarrɛen zzariɛet. an aya ad awem yiři d macca.      30 U i marra řmař n řexřa n temmurt, u i marra ijḍaḍ n ujenna u i marra min ittbuɛen x temmurt i di iǧa buḥbeř iddaren, ad asen yiři marra afsu aziza d macca i nitni.” Uca ammu i temsar.    31 Uca iẓra AREBBI marra min igga, u xzar, tuɣa iṣbeḥ aṭṭas. Tedweř d tameddit u idweř d ṣṣbeḥ: d ass wiss setta.