2
1 Ammu i ittwakemmeř ujenna d temmurt d qaɛ asettef nsen n tzemmar.    2 Deg wass wiss sebɛa ikemmeř AREBBI řxedmet nnes i igga uca yareyyeḥ deg wass wiss sebɛa zi marra řxedmet nnes i igga.    3 Ibarek AREBBI ass wiss sebɛa uca iqeddes i-t, minzi dayes i yareyyeḥ zi marra řxedmet nnes i dd-ixřeq AREBBI maḥend ad tt igg amenni.
 
Taxeřqit n Adam d temɣart nnes
4 Ina d imezruyen n wexřaq n ujenna d temmurt řami dd-ttwaxeřqen deg wass i igga SIDI AREBBI tammurt d ijenwan. 5 Uřa d ijj n cbarq war tuɣi ɛad di temmurt niɣ afsu n yeyyar war dd-iɣmi ɛad, minzi SIDI AREBBI war ijji anẓar ad iwwet ɛad x temmurt uca war tuɣi din Adam ɛad ḥima ad ixdem tammurt. 6 Xenni tgeɛɛed-dd tayyut zi temmurt, tessu marra udem n temmurt.
7 Uca ikewwen SIDI AREBBI Adam zi tɛejjajt n ucař uca iṣuḍ řeɛwin n Tudart deg wenzaren nnes. Ammu i idweř Adam d ijj n nnefs iddar.   
8 Xenni iẓẓu SIDI AREBBI jjennet jjihet n ccarq di Ɛadn uca issars din Adam i igga.    9 uca isseɣmi-dd SIDI AREBBI zi temmurt kuř tacejjart tecna i řxeẓrat u tmiẓidt i macca, uca isseɣmi-dd tacejjart n Tudart di řwest n jjennet, uřa d tacejjart n tussna n řxar d řɣar.   
10 Iffeɣ-dd ijj n yeɣzar zi Ɛadn ḥima ad issuw jjennet u ssenni immsebḍa x arebɛa n ijeǧifen.
11 Isem n yeɣzar amezwaru d Ficun. Netta i innḍen i marra tammurt n Ḥawila mani iǧa wureɣ.
12 Ureɣ n temmurt nni iṣbeḥ. Aqa din ɛawed řebxur n ssudan d weẓru n ‘biril’.
13 Isem n yeɣzar wiss tnayen d Jihun. Netta i innḍen i marra tammurt n Kuc.
14 Isem n yeɣzar wiss třata d Ḥiddaqil. Netta i ittazzřen ɣar ccarq n Accur. U iɣzar wiss arebɛa d Lfuraṭ.
15 Iksi SIDI AREBBI Adam uca issars i-t di jjennet n Ɛadn, ḥima ad tt ixdem u ad tt iḥḍa.
16 SIDI AREBBI iweṣṣa Adam, inna: “Zi marra ticejjura n jjennet ad tecced macca,
17 maca zi tcejjart n tussna n řxar d řɣar war ttᵉtted ca zzayes, minzi deg wass i zzayes ɣa tecced, řmewt i ɣa temmted!”
18 Inna SIDI AREBBI “War iɛeddeř ad yiři Adam weḥḥdes. Ad as ggeɣ wi t ɣa iɛawnen, am netta qibač nnes.”
19 Uca igga SIDI AREBBI zeg ucař marra řmař n řexřa, u marra ijḍaḍ n ujenna, uca indeh i-ten ɣar Adam ḥima ad iẓar mammec i ten ɣa isemma. Mammec i ɣa isemma Adam kuř nnefs iddaren d wa d isem nnes. 20 Igga Adam ismawen i marra řebhayem d yejḍaḍ n ujenna u i marra řmař n řexřa, maca i Adam war yufi wi t ɣa iɛawnen d wi ɣa yiřin am netta qibač nnes.
21 Issehwa-dd SIDI AREBBI ijj n yiḍeṣ yuǧeɣ x Adam uca iṭṭeṣ. Xenni iksi icten zi tɣezdisin nnes uca iqqen amcan nni s weysum. 22 Yarra SIDI AREBBI taɣezdist tenni i iksi zi Adam d tamɣart uca iwyi tt-i-dd ɣar Adam.    23 Inna Adam: “Řexxu tanita aqa-tt d iɣes zeg ixsan inu d aysum zeg weysum inu. Ad tᵉttwasemma ‘taryazt’, ixs ad yini ‘tamɣart’, minzi nettat tᵉttwaksi-dd zeg weryaz.    24 S uyenni ad ismeḥ weryaz di babas d yemmas, ad iqqen ɣar temɣart nnes uca ad iřin d ict n arrimet.”      25 Tuɣa-ten s tnayen idsen d iɛaryanen, Adam d temɣart nnes, uca tuɣa war din ca n řeḥya jar asen.