Ddenb amezwaru
3
1 Tuɣa afiɣar d aḥraymi x marra řmař n řexřa i igga SIDI AREBBI. Inna i temɣart: “Ma d tidett inna AREBBI: ‘Ɣarwem war ttᵉttem ca zi marra ticejjura n jjennet!’?” 2 Tenna temɣart i ufiɣar “Zi řɣiǧet n tcejjura di jjennet nzemmar ad necc, 3 maca zi řɣiǧet n tcejjart nni di řwest n jjennet, inna AREBBI: ‘War zzayes ttᵉttem, war tt ttḥadam, ḥima war ttmettim.’ ” 4 Inna ufiɣar i temɣart: “Kenniw war tᵉttmettim ca s řmewt qaɛ,    5 maca AREBBI issen belli ass nni di zzayes i ɣa teccem, ad arzment tiṭṭawin nwem uca ad tiřim amecnaw AREBBI, ad tessnem řxar zi řɣar.”   
6 Teẓra temɣart belli tacejjart teṣbeḥ i macca uca teɛjeb asent i tiṭṭawin, aqa tacejjart tegga dayes meẓri maḥend ad zzayes tedweř d tamiɣist. Xenni teksi zi řɣiǧet nnes, tecca uca tewca ɛawed i weryaz nnes i tuɣa akides, uca netta icca.    7 Nnarzment tiṭṭawin nsen uca ufin ixef nsen d iɛaryanen. Xenni xeyyḍen tifray n wartu, uca ggin zzaysent tibantiwin i yixef nsen. 8 Xenni sřin nitni řḥess n SIDI AREBBI iggur di jjennet zeg uṣuḍi n usemmiḍ n wass, uca iffar Adam d temɣart nnes zeg wudem n SIDI AREBBI jar tcejjura n jjennet.
9 Uca iřaɣa SIDI AREBBI Adam, inna as: “Mani teǧid?”
10 Netta inna: “Sřiɣ i tmijja nnek di jjennet uca ggʷedeɣ minzi necc d aɛaryan, xenni ffareɣ.”   
11 Inna as Netta: “Wi d ac innan belli cek d aɛaryan? Ma teccid zi tcejjart nni x cek weṣṣiɣ ‘Aqa ad zzayes tecced!’?”
12 Inna Adam: “Tamɣart nni d ayi tewcid, nettat tewca ayi zi tcejjart uca cciɣ.”
13 Inna as SIDI AREBBI i temɣart: “Manawya i teggid?” Tenna as temɣart: “Iɣarra ayi ufiɣar uca cciɣ.”   
14 Inna SIDI AREBBI i ufiɣar:
 
“Řami teggid aya, aqa ac d amenɛuř jar marra řebhayem
u jar marra řmař n řexřa.
X uɛeddis nnek ad tmurded,
uca ad tecced ucař marra ussan n tudart nnek.   
15 Ad ggeɣ řeɛdawat jar ac d temɣart,
jar zzariɛet nnek d zzariɛet nnes.
D tenni nnes ad teřbez azeǧif nnek,
u cek ad as třebzed anirz nnes.”   
 
16 Inna i temɣart:
 
“Aṭṭas i ɣa arniɣ řeḥriq d řewjeɛ n tarwa nnem.
S řeḥriq ad dd-tarwed iḥenjiren,
uca ɣar weryaz nnem ad temmeẓred
maca netta ad xam iḥkem.”   
 
17 Uca inna i Adam:
 
“Minzi tesřid ɣar tmijja n temɣart nnek
u teccid zi tcejjart tenni x cek weṣṣiɣ: ‘Aqa ad zzayes tecced!’,
ad tiři temmurt d nneɛřet x ssibbet nnek.
S tamara ad zzayes tecced marra ussan n tudart nnek.
18 Isennanen d tzeggʷart i d ac dd ɣa tesseɣmi,
uca ad tecced afsu n temmurt.
19 S tidi n uɣembub nnek ad tecced aɣrum
ař dd ɣa tdewřed ɣar temmurt i zi temmeksid,
minzi cek d acař uca ɣar ucař i ɣa dd-tdewřed.”
 
20 Iřaɣa Adam isem n temɣart nnes Ḥawwa minzi nettat d yemmas n marra inni iddaren.   
 
21 Igga SIDI AREBBI i Adam d temɣart nnes arruḍ s yiřem uca yarḍ asen t.    22 Inna SIDI AREBBI: “Xzar, Adam wa aqa idweř am ijjen zzayneɣ, issen řxar d řɣar. Řexxu, ejj i-t war isswaẓẓaḍ afus nnes maḥend ad iksi zi tcejjart n Tudart ɛawed, ad yecc u xenni ad iddar i řebda.” 23 Uca issuffuɣ i-t SIDI AREBBI zi jjennet n Ɛadn ḥima ad ixdem tammurt i zi tuɣa immeksi. 24 Yuẓẓeř x Adam uca igga ikiruben ccarq i jjennet n Ɛadn d yijj n ssif itteḥduduq, ittecḍiḍiḥ ssa d ssa i uɛessi x webrid ɣar tcejjart n Tudart.