ŘƐAHD AQDIM - TTAWRAT d  ZZEBUR d INABIYYEN

Nnumru

Isem d aquḍaḍ

Isem d aquḍaḍ

TTAWRAT niɣ CCARIƐA (5 IDLISEN n MUSA)

1

Amz.

Amezwaru

Arebbi ixřeq-dd ijenwan d temmurt - Ttarix n Adam, Nuḥ, Ibrahim, Isḥaq, Yaɛqub (Arebbi isemma t ‘Israyil’), Yusuf d iḥenjiren inneɣni n Yaɛqub, tarwa n Israyil

2

Uf.

Ufuɣ

Uffuɣ n ayt n Israyil zi Miṣra s ufus n Musa 

Adrar n Sina d Ttawrat 

Řebni n Uqiḍun Iqeddsen d marra min dayes

3

Lawi

Lawi

X tiɣarṣa (ddbayeḥ) d řxedmet n ikehhanen 

d lfarayiḍ zi jjihet n řxedmet nsen

4

Řxř.

Di Řexřa

Atelleɛ n ayt n Israyil i řmijař n 40 iseggʷusa di Řexřa

5

Aɛwd.

Aɛawed

Afessar n Ttawrat i twařa wiss tnayen


IDLISEN n UMEZRUY

6

Yac.

Yacuwa

Uḍuf n temmurt Kenɛan d řwart

7

Řqḍ.

Řquḍat

Řweqt n řquḍat nni iḥekkmen řgens n Israyil, 

fekken tent zeg ifassen n řɛedyan nsen: Ɛutniyil, Ihud, Barak, Dibura, Jidyun, Abimalik, Tulaɛ, Ya’ir, Yifta, Camcun 

8

Raɛ.

Raɛut

Tamɣart n temmurt n Mu’ab temřec ak-d

Buɛaz zi teqbič n Dawud

9 & 10

Ṣm.

1 & 2 Ṣamwil

Anabi d ukehhan Ṣamwil d  ijeǧiden imezwura n Israyil: Cawul, Dawud d Suliman

11 & 12

Ij.

1 & 2 Ijeǧiden

Amezruy (Ttarix) n ijeǧiden n Israyil

13 & 14

Im.

1 & 2 Imezruyen

Amezruy (Ttarix) n ijeǧiden n Israyil

15

Ɛiz.

Ɛizra

Akehhan Ɛizra iɛqeb-dd ɣar Urcalim awarni lmenfa 

ɣar Babil, awarni 70 iseggʷusa n tmeḥbast di Babil

16

Naḥ.

Naḥamya

Naḥamya, amsexxar d Uday n ujeǧid n Lfurs iṭṭef ttesriḥ mahend ad ibna řeḥyuḍ n Urcalim ɛawed

17

Ist.

Istir

Istir, tajeǧidt Tudact tedweř d temɣart n řḥakem Lfurs

Asenjem n marra Wudayen zeg ifassen n Ḥaman

wenni zi jjiř n Axax, ajeǧid n Ɛamaliq d Iɛamaliqiyyen


IDLISEN n CCIƐR

18

Ayub

Ayub

Amezruy n ṣṣabr n Ayub di min d as imsaren

19

Izhd.

Izehhiden

Izřan n Dawud i yura

i imɣennajen di Zzawect Tameqqrant

20

Awřn.

Awařen Iweznen

Awařen Iweznen n ujeǧid n Suliman

21

Amb. 

Ambarreḥ

Ambarreḥ yarezzu di tudart n bnadem

22

Izři

Izři x izřan

Izři  n tayri nni iǧan jar ujeǧid Sulayman d tesřit nnes


 IDLISEN n 4 INABIYYEN IMEQQRANEN

23

Ica.


Icaɛya anabi di Israyil deg wussan n ijeǧiden n Israyil. Yura aṭṭas x Amsexxar n SIDI, ixs  ad yini Lmasiḥ wenni i ɣa issenjmen řgens nnes Israyil. Iddar Icaɛya ɛřayen 700 iseggʷusa qbeř Lmasih.  Awařen nnes am ijj n yeɣzar n nnubuwat sstebhtent bnadem. 

24

Irm. 


Irmiya d anabi di Israyil i iweddeb aṭṭas deg wussan ineggura n tgeldit n Israyil, deg wussan uẓẓřen xasen ɣar Babil.

25

Igjd.

Izřan s iqejduren n Irmiya

Anabi Irmiya iccat agejdur x Urcalim zi ssibbet n lmenfa ɣar Babil n imezdaɣ nnes

26

Ḥiz.

Ḥizqiyal

Ḥizqiyal d anabi-akehhan ameqqran n Israyil deg wussan n tmeḥbast n Israyil di lmenfa di Babil - Iṭṭef timeẓra timeqqranin zi Arebbi x Zzawect Tameqqrant deg wussan nni u deg wussan i dd ɣa yasen xmi dd ɣa iɛqeb Lmasiḥ ɣar ddunect ak-d imqeddasen nnes

27

Dan. 

Danyal

Daniyal d anabi zi Israyil deg wussan n lmenfa ɣar Babil. Iddar Daniyal deg wussan n ijeǧiden n Babil d Lfurs u iqqim x řkursi n ṣṣulṭa zeg umezaru ař uneggaru. Nnubuwat nnes aqa-tent x řeḥkamat n ddunect-a i ɣa ttwahedment s ijj n weẓru  d ameẓyan i ɣa iwḍan zeg ijj n wedrar yuɛřan u aẓru nni d Tageldit n Lmasiḥ i dd ɣa yasen


IDLISEN n 12 INABIYYEN IMEẒYANEN

28

Huc. 

Huciɛa

Mammec tedweř tamɣart n Huciɛa d amedya n Israyil. Arebbi iḥesseb-dd Israyil d tamɣart nnes

29

Yuw.

Yuwil

Řḥukm issaggʷaden x marra ddunect

30

Ɛam.

Ɛamus

Řḥukm x timmura i d as-dd innḍen i Israyil u x Israyil simant nnes - Xemsa n timeẓra i d as iwca Arebbi

31

Ɛub.

Ɛubadya

Nnubuwa x Idum

32

Yun.

Yunus

Řumur n SIDI i Yunus maḥend ad ibarreḥ s řḥukm n Arebbi x tendint n Ninwa - ttubet n Ninwa

33

Mixa

Mixa

Řhukm x Samarya d Urcalim - X weɛdeř n Israyil di řweqt i dd ɣa yasen - Afekki n Urcalim - Urcalim ad tiři lɛaṣima n řeḥkamet n Lmasiḥ 

34

Nḥm. 

Naḥum

Řḥukm x tendint n Ninwa

35

Ḥab. 

Ḥabaqquq

Řḥukm x Babil d řgens nnes n Ikaldaniyyen - Taẓaǧit n Ḥabaqquq

36

Ṣaf. 

Ṣafanya

Řḥukm deg wass n SIDI - Ařaɣi ḥima ad sswaḍḍɛen řegnus zzat i Arebbi: Ɣazza, Mu’ab, Ɛammun, Itiyupiya

37

Ḥag. 

Ḥaggayi

Asejjeɛ I řebni n Zzawect Iqeddsen di Urcalim ɛawed

38

Zak.

Zakariyya

Timeẓra issttebheten n unabi Zakariya 

Min i ɣa imsaren mařa ad dd-iɛqeb Lmasih x wedrar n Zzitun maḥend ad iḥkem zi Urcalim x marra ddunect

39

Mal. 

Malaxi

Malaxi iɛřem řgens s nnubuwat ifarzen 


ŘƐAHD n JDID - ŘEXBAR AṢEBḤAN niɣ L’INJIL

40 & 41

42 & 43

Mt. Mk. Lk. Yḥ.

Řexbar Aṣebḥan 

Matta, Markus, Luka, Yuḥanna

Arebɛa n imeḥdaren urin kuř ijjen zzaysen marra min d asem immewcen ḥima ad t arin x Yeccu Lmasiḥ zeg wussan n uxeřqeḍ nnes ař řmewt d tnukra nnes d tmeksit nnes ɣar ujenna

44

Řex.

Řexdayem n Rrusul

Amezruy n ubarreḥ n L’Injil di Urcalim zeg umezwaru ař uneggar n řeḥkamet n Irumaniyyen 


TIBRATIN n RRASUL BULUS I TMESMUNIN n LMASIḤ

45

Rum.

ɣar Ruma

X usenjem s liman di Lmasih waha, war iǧi s řexdayem n ddin am wextan n Wudayen niɣ weḍfar n Ccariɛa. Inni arezzun ad kemmřen Ccariɛa ittxeṣṣa ad tt kemmřen qaɛ, maca nitni war zemmaren!

46 & 47

1 & 2 Kur.

ɣar Kurintus

X  waṭṭas n tmesřayin i itthiman i imasiḥiyyen di Kurintus: tiɣit n Arebbi di Lmasiḥ, x macca, x imcubbecen jar řmuminin, x řemřac, x wenni war ɣares bu temɣart, x řhuquq n rrusul, x Arruḥ Iqeddsen, x Arrimet n Lmasiḥ, x tanukra n Lmasiḥ, x tudart n Bulus am rrasul n Lmasiḥ ...

48

Gal.

ɣar Galaṭya

Di tebrat-a  nufa aṭṭas x tudart n Bulus zeg wami ibda ad iḍfar Lmasiḥ u mammec ibarreḥ L’Injil.

Bulus iɛřem i yenni arezzun ad ssemɣaren deg yixef nsen, deg wextan i ɣarsen deg weysum i war ineffɛen. Uday d tidett wenni d Uday s wuř

49

Afa.

ɣar Afasus

Tabrat Taṣebḥant x Lmasiḥ d tudart tmasiḥect, x řemřac d umenɣi arruhani s tẓaǧit d liman d wawař n Arebbi

50

Fil.

ɣar Filippi

Tabrat Taṣebḥant x uwaḍeɛ n Lmasiḥ, mammec isswaḍeɛ ixef nnes ař řmewt x ṣṣalib

51

Kul.

ɣar Kulussi

Tabrat x řemɣaret n Lmasiḥ wenni d Amenzu n marra min dd-itwaxeřqen uca uřa d Azeǧif n Tmesmunt, tenni d Arrimet n Lmasiḥ

52 & 53

Tis.

ɣar Tissaluniki

Tabrat nni di nufa aṭṭas x twasit n Lmasiḥ u x mammec ittxeṣṣa ad tiři tudart n umasiḥi nni t ittraja 


TIBRATIN n RRASUL BULUS I CA n IMSEXXAREN INNEƔNI n LMASIḤ

54 & 55

1 & 2 Tm.

ɣar Timutiyu

Timutiyu, amesexxar iɛizzen i Bulus. Bulus isseřmed Timutyu x mammec ittxeṣṣa ad isseřmed tmesmunin n Lmasiḥ ḥima war weddarent zeg webrid n Lmasiḥ 

56

Tit.

ɣar Titus

Bulus isseřmed Titus zi jjihet n řxedmet nes tegzirt n Krita

57

Flmn.

ɣar Filimon

Tabrat Tameẓyant n Bulus I Filimun x Unisimus, ismeɣ n Filimon nni zzayes yarweř maca ɣares dd-iɛqeb 

58

Ɛbr.

ɣar Iɛibraniyyen

Tabrat Taṣebḥant x řemɣaret n Lmasiḥ sennej i kuřci: sennej i lmalakat, sennej i Musa, sennej i Ccariɛa 


TIBRATIN n RRUSUL INNEƔNI

59

Yaɛ.

Tabrat n Yaɛqub

Yaɛqub yura tabrat-a i Wudayen Imasiḥiyyen imṭarrcen x ṣṣabr n liman, x uwaḍeɛ, x liman d řexdayem, ddenb n yiřes u x tayri jar wawmaten

60 & 61

Buṭ. 

2 Tibratin n Buṭrus

Buṭrus yura tibratin nnes x timesřayin ifarzen: x ṭṭaɛet i ṣṣulaṭat, x řemrac, x ṣṣabr di umarret u x tudart tamasiḥect

62 & 63 & 64

Yuḥ.

3 Tibratin n Yuḥanna

Yuḥanna yura tibratin nnes x  mammec i ɣa yuyur řmumin di tfawt d tidett u x tayri jar wawmaten

65

Yah.

Tabrat n Yahuda

Yahuda iɛřem řmuminin zi jjihet n yenni arezzun ad ɣarren řmuminin s tɣuri nsen issxarriqen u s ustehzi nsen am ḍeffaren mɣir tizi nsen.  ASARGEB X MIN I ƔA YIŘI DEƔYA 

66

Asa.

Asargeb

Řewḥiy Ameqqran i iwca Yeccu Lmasiḥ s ufus n lmalak nnes i umsexxar nnes Yuḥanna, ijj n řewḥiy i zi i d as issargeb Lmasiḥ x min i ɣa yiři deg wussan ineggura xmi dd ɣa yas Netta i twařa wiss tnayen ḥima ad yiři d Ajeǧid x marra ddunnit