ⴰⵎⴻⵥⵡⴰⵔⵓ
ⵜⴰⵅⴻⵍⵇⵉⵜ ⵏ ⵓⵊⴻⵏⵏⴰ ⴷ ⵜⴻⵎⵎⵓⵔⵜ
1
1 ⴷⴻⴳ ⵓⵎⴻⵥⵡⴰⵔⵓ ⵉⵅⵍⴻⵇ-ⴷⴷ ⴰⵔⴻⴱⴱⵉ ⵉⵊⴻⵏⵡⴰⵏ ⴷ ⵜⴻⵎⵎⵓⵔⵜ.   
2 ⵜⵓⵖⴰ ⵜⴰⵎⵎⵓⵔⵜ ⵜⴻⵅⵍⴰ, ⵓ ⵜⴻⵅⵡⴰ ⵓ ⵅ ⵡⵓⴷⴻⵎ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⵢⵓⴵⵖⴻⵏ ⵜⴰⴵⴻⵙⵜ, ⵓ ⴰⵔⵔⵓⵃ ⵏ ⴰⵔⴻⴱⴱⵉ ⵜⵓⵖⴰ ⵉⵜⵜⵔⴰⵃ ⵉⵜⵜⴰⵙ-ⴷⴷ ⵅ ⵡⵓⴷⴻⵎ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ.
 
3 ⵓⵛⴰ ⵉⵏⵏⴰ ⴰⵔⴻⴱⴱⵉ: “ⴰⴷ ⵜⵉⵍⵉ ⵜⴼⴰⵡⵜ”, ⵓⵛⴰ ⵜⵓⵙⴰ-ⴷⴷ ⵜⴼⴰⵡⵜ!    4 ⵉⵥⵔⴰ ⴰⵔⴻⴱⴱⵉ ⴱⴻⵍⵍⵉ ⵜⴰⴼⴰⵡⵜ ⵜⴻⵚⴱⴻⵃ ⵓⵛⴰ ⵉⴱⴹⴰ ⴰⵔⴻⴱⴱⵉ ⵊⴰⵔ ⵜⴼⴰⵡⵜ ⴷ ⵜⴰⴵⴻⵙⵜ. 5 ⵉⵍⴰⵖⴰ ⴰⵔⴻⴱⴱⵉ ⵜⴰⴼⴰⵡⵜ ‘ⴰⵥⵉⵍ’ ⵓ ‘ⵜⴰⴵⴻⵙⵜ’ ⵉⵍⴰⵖⴰ ⴰⵙ ‘ⴵⵉⵍⴻⵜ’. ⵜⴻⴷⵡⴻⵍ ⴷ ⵜⴰⵎⴻⴷⴷⵉⵜ ⵓ ⵉⴷⵡⴻⵍ ⴷ ⵚⵚⴱⴻⵃ: ⴷ ⴰⵙⵙ ⴰⵎⴻⵥⵡⴰⵔⵓ.
 
6 ⵓⵛⴰ ⵉⵏⵏⴰ ⴰⵔⴻⴱⴱⵉ: “ⴰⴷ ⵜⵉⵍⵉ ⵉⵛⵜ ⵏ ⵍⵇⵓⴱⴱⴻⵜ ⴷⵉ ⵍⵡⴻⵙⵜ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ, ⴰⴷ ⵜⴻⴱⴹⴰ ⴰⵎⴰⵏ ⵅ ⵡⴰⵎⴰⵏ!”    7 ⴰⵔⴻⴱⴱⵉ ⵉⴳⴳⴰ ⵍⵇⵓⴱⴱⴻⵜ ⵏ ⵓⵊⴻⵏⵏⴰ ⵓⵛⴰ ⵉⴱⴹⴰ ⴰⵎⴰⵏ ⵉ ⵉⴵⴰⵏ ⵙⵡⴰⴷⴷⴰⵢ ⵉ ⵍⵇⵓⴱⴱⴻⵜ ⵅ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⵉ ⵉⴵⴰⵏ ⵙⴻⵏⵏⴻⵊ ⵉ ⵍⵇⵓⴱⴱⴻⵜ. ⵓⵛⴰ ⴰⵎⵎⵓ ⵉ ⵜⴻⵎⵙⴰⵔ.    8 ⵉⵍⴰⵖⴰ ⴰⵔⴻⴱⴱⵉ ⵉ ⵍⵇⵓⴱⴱⴻⵜ ‘ⴰⵊⴻⵏⵏⴰ’. ⵓⵛⴰ ⵜⴻⴷⵡⴻⵍ ⴷ ⵜⴰⵎⴻⴷⴷⵉⵜ ⵓ ⵉⴷⵡⴻⵍ ⴷ ⵚⵚⴱⴻⵃ: ⴷ ⴰⵙⵙ ⵡⵉⵙⵙ ⵜⵏⴰⵢⴻⵏ.
 
9 ⵓⵛⴰ ⵉⵏⵏⴰ ⴰⵔⴻⴱⴱⵉ: “ⴰⴷ ⵎⵓⵏⴻⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⵉ ⵉⴵⴰⵏ ⵙⵡⴰⴷⴷⴰⵢ ⵉ ⵓⵊⴻⵏⵏⴰ ⵖⴰⵔ ⵉⵊⵊ ⵏ ⵡⴻⵎⵛⴰⵏ ⵎⴰⵃⴻⵏⴷ ⴰⴷ ⴷⴷ-ⵉⴱⴰⵏ ⵍⴱⴰⵔⵔ!” ⵓⵛⴰ ⴰⵎⵎⵓ ⵉ ⵜⴻⵎⵙⴰⵔ.   
10 ⵉⵍⴰⵖⴰ ⴰⵔⴻⴱⴱⵉ ⵉ ⵍⴱⴰⵔⵔ ‘ⵜⴰⵎⵎⵓⵔⵜ’ ⵓ ⴰⵎⵓⵏⵉ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⵉⵍⴰⵖⴰ ⴰⵙ ‘ⵍⴻⴱⵃⵓⵔ’. ⵓⵛⴰ ⵉⵥⵔⴰ ⴰⵔⴻⴱⴱⵉ ⴱⴻⵍⵍⵉ ⵎⴰⵏ ⴰⵢⴰ ⵉⵚⴱⴻⵃ.   
11 ⵓⵛⴰ ⵉⵏⵏⴰ ⴰⵔⴻⴱⴱⵉ: “ⴰⴷ ⴷⴷ-ⵜⴻⵙⵙⴻⵖⵎⵉ ⵜⴻⵎⵎⵓⵔⵜ ⴰⵖⴻⵎⵎⵓⵢ ⴰⵥⵉⵥⴰ: ⴰⴼⵙⵓ ⴰⵥⵉⵥⴰ ⵉ ⵉⵥⴰⵔⵔⵄⴻⵏ ⵥⵥⴰⵔⵉⵄⴻⵜ ⴷ ⵜⵛⴻⵊⵊⵓⵔⴰ ⵙ ⴼⵔⵓⵜⴰ ⵉ ⴷ ⵉⵜⵜⵉⵛⴻⵏ ⴼⵔⵓⵜⴰⵜ ⵄⵍⴰⵃⵙⴰⴱ ⵎⴰⵔⴽⴰ ⵏⵙⴻⵏⵜ ⵙ ⵥⵥⴰⵔⵉⵄⴻⵜ ⵏⵙⴻⵏⵜ ⴷⴰⵢⴻⵙ ⵅ ⵡⵓⴷⴻⵎ ⵏ ⵜⴻⵎⵎⵓⵔⵜ!” ⵓⵛⴰ ⴰⵎⵎⵓ ⵉ ⵜⴻⵎⵙⴰⵔ.
12 ⵜⴻⵙⵙⴻⵖⵎⵉ-ⴷⴷ ⵜⴻⵎⵎⵓⵔⵜ ⴰⵖⴻⵎⵎⵓⵢ ⴰⵥⵉⵥⴰ: ⴰⴼⵙⵓ ⴰⵥⵉⵥⴰ ⵉ ⵉⵥⴰⵔⵔⵄⴻⵏ ⵥⵥⴰⵔⵉⵄⴻⵜ ⵄⵍⴰⵃⵙⴰⴱ ⵎⴰⵔⴽⴰ ⵏⵏⴻⵙ ⴷ ⵜⵛⴻⵊⵊⵓⵔⴰ ⵉ ⴷⴷ ⵉⵜⵜⵉⵛⴻⵏ ⵍⵖⵉⴵⴻⵜ ⵄⵍⴰⵃⵙⴰⴱ ⵎⴰⵔⴽⴰ ⵏⵙⴻⵏⵜ ⵙ ⵥⵥⴰⵔⵉⵄⴻⵜ ⵏⵙⴻⵏⵜ ⴷⴰⵢⴻⵙ. ⵓⵛⴰ ⵉⵥⵔⴰ ⴰⵔⴻⴱⴱⵉ ⴱⴻⵍⵍⵉ ⵎⴰⵏ ⴰⵢⴰ ⵉⵚⴱⴻⵃ.
13 ⵓⵛⴰ ⵜⴻⴷⵡⴻⵍ ⴷ ⵜⴰⵎⴻⴷⴷⵉⵜ ⵓ ⵉⴷⵡⴻⵍ ⴷ ⵚⵚⴱⴻⵃ: ⴷ ⴰⵙⵙ ⵡⵉⵙⵙ ⵜⵍⴰⵜⴰ.
 
14 ⵓⵛⴰ ⵉⵏⵏⴰ ⴰⵔⴻⴱⴱⵉ: “ⴰⴷ ⴷⵉⵏ ⵉⵍⵉⵏⵜ ⵜⴼⴰⵡⵉⵏ ⴷⵉ ⵍⵇⵓⴱⴱⴻⵜ ⵏ ⵓⵊⴻⵏⵏⴰ ⵃⵉⵎⴰ ⴰⴷ ⴱⴹⴰⵏⵜ ⵊⴰⵔ ⵡⴰⵙⵙ ⴷ ⴵⵉⵍⴻⵜ, ⴰⴷ ⵉⵍⵉⵏⵜ ⴷ ⵍⵉⵎⴰⵔⴰⵜ, ⴷ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ ⵉⵜⵜⵡⴰⴳⴳⴻⵏ, ⴷ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ, ⴷ ⵉⵙⴻⴳⴳⵯⵓⵙⴰ   
15 ⵓⵛⴰ ⴰⴷ ⵉⵍⵉⵏⵜ ⴷ ⵜⵉⴼⴰⵡⵉⵏ ⴷⵉ ⵍⵇⵓⴱⴱⴻⵜ ⵏ ⵓⵊⴻⵏⵏⴰ ⵃⵉⵎⴰ ⴰⴷ ⵡⵛⴻⵏⵜ ⵜⴰⴼⴰⵡⵜ ⵅ ⵜⴻⵎⵎⵓⵔⵜ!” ⵓⵛⴰ ⴰⵎⵎⵓ ⵉ ⵜⴻⵎⵙⴰⵔ.   
16 ⵉⴳⴳⴰ ⴰⵔⴻⴱⴱⵉ ⵜⵏⴰⵢⴻⵏ ⵏ ⵜⴼⴰⵡⵉⵏ ⵎⵖⴰⵔⴻⵏⵜ: ⵜⴰⴼⴰⵡⵜ ⵜⴰⵎⴻⵇⵇⵔⴰⵏⵜ, ⵃⵉⵎⴰ ⴰⴷ ⵜⴻⵃⴽⴻⵎ ⵅ ⵡⴰⵙⵙ, ⵓ ⵜⴰⴼⴰⵡⵜ ⵜⴰⵎⴻⵥⵢⴰⵏⵜ ⵃⵉⵎⴰ ⴰⴷ ⵜⴻⵃⴽⴻⵎ ⵅ ⴵⵉⵍⴻⵜ, ⵓⵛⴰ ⵓⵍⴰ ⴷ ⵉⵜⵔⴰⵏ.
17 ⵉⵙⵙⴰⵔⵙ ⵉ-ⵜⴻⵏⵜ ⴰⵔⴻⴱⴱⵉ ⴷⵉ ⵍⵇⵓⴱⴱⴻⵜ ⵏ ⵓⵊⴻⵏⵏⴰ ⵃⵉⵎⴰ ⴰⴷ ⵡⵛⴻⵏⵜ ⵜⴰⴼⴰⵡⵜ ⵅ ⵜⴻⵎⵎⵓⵔⵜ
18 ⵓ ⵃⵉⵎⴰ ⴰⴷ ⵃⴻⴽⵎⴻⵏⵜ ⵅ ⵡⴰⵙⵙ ⴷ ⴵⵉⵍⴻⵜ ⵓ ⵃⵉⵎⴰ ⴰⴷ ⴱⴹⴰⵏⵜ ⵊⴰⵔ ⵜⴼⴰⵡⵜ ⴷ ⵜⴰⴵⴻⵙⵜ. ⵓⵛⴰ ⵉⵥⵔⴰ ⴰⵔⴻⴱⴱⵉ ⴱⴻⵍⵍⵉ ⵎⴰⵏ ⴰⵢⴰ ⵉⵚⴱⴻⵃ.
19 ⵓⵛⴰ ⵜⴻⴷⵡⴻⵍ ⴷ ⵜⴰⵎⴻⴷⴷⵉⵜ ⵓ ⵉⴷⵡⴻⵍ ⴷ ⵚⵚⴱⴻⵃ: ⴷ ⴰⵙⵙ ⵡⵉⵙⵙ ⴰⵔⴻⴱⵄⴰ.
 
20 ⵓⵛⴰ ⵉⵏⵏⴰ ⴰⵔⴻⴱⴱⵉ: “ⴻⵊⵊ ⴰⴷ ⴷⴷ-ⵙⵙⴻⴼⵢⴻⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⵙ ⵡⴰⵟⵟⴰⵙ ⵏ ⵎⴰⵔⵔⴰ ⵎⵉⵏ ⴷⵉ ⵉⴵⴰ ⴱⵓⵃⴱⴻⵍ ⵉⴷⴷⴰⵔⴻⵏ ⵓⵛⴰ ⴰⴷ ⴹⵡⴻⵏ ⵉⵊⴹⴰⴹ ⵙⴻⵏⵏⴻⵊ ⵉ ⵜⴻⵎⵎⵓⵔⵜ ⵖⴰⵔ ⵎⴰⵏⵉ ⵜⴻⴵⴰ ⵍⵇⵓⴱⴱⴻⵜ ⵏ ⵓⵊⴻⵏⵏⴰ!”    21 ⵉⵅⵍⴻⵇ-ⴷⴷ ⴰⵔⴻⴱⴱⵉ ⵉⵎⵓⴷⴷⴰⵔⴻⵏ ⵉⵎⴻⵇⵇⵔⴰⵏⴻⵏ ⴷⵉ ⵍⴻⴱⵃⴰⵔ ⵓ ⵎⴰⵔⵔⴰ ⴱⵓⵃⴱⴻⵍ ⵉⴷⴷⴰⵔⴻⵏ ⵉⵜⵜⴻⵏⵀⴻⵥⵥⴰⵏ, ⵉⵏⵏⵉ ⵥⵉ ⴷⴷ-ⵙⵙⴻⴼⵢⴻⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ, ⵄⵍⴰⵃⵙⴰⴱ ⵎⴰⵔⴽⴰⵜ ⵏⵙⴻⵏ ⵓⵛⴰ ⵎⴰⵔⵔⴰ ⵉⵊⴹⴰⴹ ⵙ ⵡⴰⴼⵔⵉⵡⴻⵏ ⵄⵍⴰⵃⵙⴰⴱ ⵎⴰⵔⴽⴰⵜ ⵏⵙⴻⵏ. ⵓⵛⴰ ⵉⵥⵔⴰ ⴰⵔⴻⴱⴱⵉ ⴱⴻⵍⵍⵉ ⵎⴰⵏ ⴰⵢⴰ ⵉⵚⴱⴻⵃ. 22 ⵉⴱⴰⵔⴽ ⵉ-ⵜⴻⵏ ⴰⵔⴻⴱⴱⵉ, ⵉⵏⵏⴰ: “ⵊⵊⴻⵎ-ⴷⴷ ⵍⵖⵉⴵⴻⵜ, ⴽⵜⴰⵔⴻⵎ, ⵄⴻⵎⵎⴰⵔⴻⵎ ⴰⵎⴰⵏ ⵏ ⵍⴻⴱⵃⵓⵔ ⵓⵛⴰ ⴰⴷ ⴽⵜⴰⵔⴻⵏ ⵉⵊⴹⴰⴹ ⴷⵉ ⵜⴻⵎⵎⵓⵔⵜ.”    23 ⵓⵛⴰ ⵜⴻⴷⵡⴻⵍ ⴷ ⵜⴰⵎⴻⴷⴷⵉⵜ ⵓ ⵉⴷⵡⴻⵍ ⴷ ⵚⵚⴱⴻⵃ: ⴷ ⴰⵙⵙ ⵡⵉⵙⵙ ⵅⴻⵎⵙⴰ.
 
24 ⵓⵛⴰ ⵉⵏⵏⴰ ⴰⵔⴻⴱⴱⵉ: “ⴻⵊⵊ ⵜⴻⵎⵎⵓⵔⵜ ⴰⴷ ⵜⴻⵙⵙⵓⴼⴼⴻⵖ ⵎⴰⵔⵔⴰ ⵎⵉⵏ ⵖⴰⵔⴻⵙ ⴷ ⴱⵓⵃⴱⴻⵍ ⵉⴷⴷⴰⵔⴻⵏ ⵄⵍⴰⵃⵙⴰⴱ ⵎⴰⵔⴽⴰ ⵏⵏⴻⵙ: ⵍⴻⴱⵀⴰⵢⴻⵎ ⴷ ⵉⵎⵓⴷⴷⴰⵔⴻⵏ ⵏⵏⵉ ⵉⵜⵜⴱⵓⵄⴻⵏ ⴷ ⵍⵎⴰⵍ ⵏ ⵍⴻⵅⵍⴰ ⵄⵍⴰⵃⵙⴰⴱ ⵎⴰⵔⴽⴰ ⵏⵙⴻⵏ!” ⵓⵛⴰ ⴰⵎⵎⵓ ⵉ ⵜⴻⵎⵙⴰⵔ.    25 ⵉⴳⴳⴰ ⴰⵔⴻⴱⴱⵉ ⵍⵎⴰⵍ ⵏ ⵍⴻⵅⵍⴰ ⵏ ⵜⴻⵎⵎⵓⵔⵜ ⵄⵍⴰⵃⵙⴰⴱ ⵎⴰⵔⴽⴰ ⵏⵙⴻⵏ, ⵓ ⵍⴻⴱⵀⴰⵢⴻⵎ ⵄⵍⴰⵃⵙⴰⴱ ⵎⴰⵔⴽⴰ ⵏⵙⴻⵏⵜ ⵓ ⵎⴰⵔⵔⴰ ⵉⵎⵓⴷⴷⴰⵔⴻⵏ ⵏⵏⵉ ⵉⵜⵜⴱⵓⵄⴻⵏ ⵅ ⵡⵓⴷⴻⵎ ⵏ ⵜⴻⵎⵎⵓⵔⵜ ⵄⵍⴰⵃⵙⴰⴱ ⵎⴰⵔⴽⴰⵜ ⵏⵙⴻⵏ. ⵓⵛⴰ ⵉⵥⵔⴰ ⴰⵔⴻⴱⴱⵉ ⴱⴻⵍⵍⵉ ⵎⴰⵏ ⴰⵢⴰ ⵉⵚⴱⴻⵃ.
26 ⵓⵛⴰ ⵉⵏⵏⴰ ⴰⵔⴻⴱⴱⵉ: “ⴻⵊⵊ ⴰⵏⴻⵖ ⴰⴷ ⵏⴻⴳⴳ ⴰⴷⴰⵎ, ⴱⵏⴰⴷⴻⵎ, ⴷⵉ ⵚⵚⵉⴼⴻⵜ ⵏⵏⴻⵖ, ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵔⵡⴰⵙ ⵏⵏⴻⵖ, ⵓⵛⴰ ⴰⴷ ⵖⴰⵔⴻⵙ ⵢⵉⵍⵉ ⵊⵊⴻⵀⴷ ⵅ ⵉⵙⴻⵍⵎⴰⵏ ⵏ ⵍⴻⴱⵃⴰⵔ ⵓ ⵅ ⵉⵊⴹⴰⴹ ⵏ ⵓⵊⴻⵏⵏⴰ ⵓ ⵅ ⵍⴻⴱⵀⴰⵢⴻⵎ ⵓ ⵅ ⵎⴰⵔⵔⴰ ⵜⴰⵎⵎⵓⵔⵜ ⵓ ⵅ ⵎⴰⵔⵔⴰ ⵉⵎⵓⴷⴷⴰⵔⴻⵏ ⵏⵏⵉ ⵉⵜⵜⴱⵓⵄⴻⵏ ⵅ ⵜⴻⵎⵎⵓⵔⵜ!”    27 ⵉⵅⵍⴻⵇ-ⴷⴷ ⴰⵔⴻⴱⴱⵉ ⴰⴷⴰⵎ ⴷⵉ ⵚⵚⵉⴼⴻⵜ ⵏⵏⴻⵙ. ⵉⵅⵍⴻⵇ ⵉ-ⵜ-ⵉ-ⴷⴷ ⴷⵉ ⵚⵚⵉⴼⴻⵜ ⵏ ⴰⵔⴻⴱⴱⵉ, ⵉⵅⵍⴻⵇ ⵉ-ⵜⴻⵏ-ⴷⴷ ⴰⵡⵜⴻⵎ ⴷ ⵜⴻⵡⵜⴻⵎⵜ.    28 ⵉⴱⴰⵔⴽ ⵉ-ⵜⴻⵏ ⴰⵔⴻⴱⴱⵉ ⵓⵛⴰ ⵉⵏⵏⴰ ⴰⵙⴻⵏ ⴰⵔⴻⴱⴱⵉ: “ⵊⵊⴻⵎ-ⴷⴷ ⵍⵖⵉⴵⴻⵜ, ⴽⵜⴰⵔⴻⵎ, ⵄⴻⵎⵎⴰⵔⴻⵎ ⵜⴰⵎⵎⵓⵔⵜ ⵓⵛⴰ ⴰⵔⵔⴻⵎ ⵜⵜ ⵙⴰⴷⵓ ⵓⴼⵓⵙ ⵏⵡⴻⵎ, ⵃⴻⴽⵎⴻⵎ ⵅ ⵉⵙⴻⵍⵎⴰⵏ ⵏ ⵍⴻⴱⵃⴰⵔ ⵓ ⵅ ⵉⵊⴹⴰⴹ ⵏ ⵓⵊⴻⵏⵏⴰ ⵓ ⵅ ⵎⴰⵔⵔⴰ ⵉⵎⵓⴷⴷⴰⵔⴻⵏ ⵉⵏⵏⵉ ⵉⵜⵜⴱⵓⵄⴻⵏ ⵅ ⵜⴻⵎⵎⵓⵔⵜ!”    29 ⵉⵏⵏⴰ ⴰⵔⴻⴱⴱⵉ: “ⵅⵥⴰⵔⴻⵎ, ⴰⴷ ⴰⵡⴻⵎ ⵡⵛⴻⵖ ⵎⴰⵔⵔⴰ ⴰⴼⵙⵓ ⴰⵥⵉⵥⴰ ⵉ ⵉⵥⴰⵔⵔⵄⴻⵏ ⵥⵥⴰⵔⵉⵄⴻⵜ ⵅ ⵎⴰⵔⵔⴰ ⵡⵓⴷⴻⵎ ⵏ ⵜⴻⵎⵎⵓⵔⵜ ⵓⵍⴰ ⵎⴰⵔⵔⴰ ⵜⵉⵛⴻⵊⵊⵓⵔⴰ ⵙ ⵍⵖⵉⴵⴻⵜ ⵖⴰⵔ ⵜⵛⴻⵊⵊⴰⵔⵜ ⵏⵏⵉ ⵉⵥⴰⵔⵔⵄⴻⵏ ⵥⵥⴰⵔⵉⵄⴻⵜ. ⴰⵏ ⴰⵢⴰ ⴰⴷ ⴰⵡⴻⵎ ⵢⵉⵍⵉ ⴷ ⵎⴰⵛⵛⴰ.      30 ⵓ ⵉ ⵎⴰⵔⵔⴰ ⵍⵎⴰⵍ ⵏ ⵍⴻⵅⵍⴰ ⵏ ⵜⴻⵎⵎⵓⵔⵜ, ⵓ ⵉ ⵎⴰⵔⵔⴰ ⵉⵊⴹⴰⴹ ⵏ ⵓⵊⴻⵏⵏⴰ ⵓ ⵉ ⵎⴰⵔⵔⴰ ⵎⵉⵏ ⵉⵜⵜⴱⵓⵄⴻⵏ ⵅ ⵜⴻⵎⵎⵓⵔⵜ ⵉ ⴷⵉ ⵉⴵⴰ ⴱⵓⵃⴱⴻⵍ ⵉⴷⴷⴰⵔⴻⵏ, ⴰⴷ ⴰⵙⴻⵏ ⵢⵉⵍⵉ ⵎⴰⵔⵔⴰ ⴰⴼⵙⵓ ⴰⵥⵉⵥⴰ ⴷ ⵎⴰⵛⵛⴰ ⵉ ⵏⵉⵜⵏⵉ.” ⵓⵛⴰ ⴰⵎⵎⵓ ⵉ ⵜⴻⵎⵙⴰⵔ.    31 ⵓⵛⴰ ⵉⵥⵔⴰ ⴰⵔⴻⴱⴱⵉ ⵎⴰⵔⵔⴰ ⵎⵉⵏ ⵉⴳⴳⴰ, ⵓ ⵅⵥⴰⵔ, ⵜⵓⵖⴰ ⵉⵚⴱⴻⵃ ⴰⵟⵟⴰⵙ. ⵜⴻⴷⵡⴻⵍ ⴷ ⵜⴰⵎⴻⴷⴷⵉⵜ ⵓ ⵉⴷⵡⴻⵍ ⴷ ⵚⵚⴱⴻⵃ: ⴷ ⴰⵙⵙ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⴻⵜⵜⴰ.