YECCU LMASIḤ inna  ...  NECC d TAFAWT n DDUNECT

Wenni dd ayi i ɣa iḍfaren, war iggur ɛemmarṣ di taǧest, maca ad ɣares tiři tfawt n tudart !

Řexdayem

n rrusul

d tebratin

Imezruyen

n

L'Anbiya

L'Injil s ufus

n Matta, Luqa

d Yuḥanna

Accessible Audio Player (AAP) 3.0 Test Page