YECCU LMASIḤ iqqar ... NECC d TAFAWT n DDUNECT Wenni dd ayi i ɣa iḍfaren, war iggur ɛemmarṣ di taǧest, maca ad ɣares tiři TFAWT n TUDART!

  TKARḌAT  D  TṢAWAR

 

zi ADAM ař NUḤ d UMSEBḌI n ŘEGNUS   -   ASAFAR n IBRAHIM

ZZAWECT TAMQEDDAST di řweqt n ujeǧid SULIMAN u di řweqt n YECCU LMASIḤ

ZZAWECT TAMQEDDAST i d ɣa yasen ɛlaḥṣab adlis n UNABI ḤAZQIYAL

URCALIM d TEMMURT n ISRAYIL di řweqt n YECCU LMASIḤ

SEBƐA n TMESMUNIN di ASIYA   -   ŘMAXṬUṬAT n TIRA IQEDDSEN