YECCU LMASIḤ iqqar ... NECC d TAFAWT n DDUNECT Wenni dd ayi i ɣa iḍfaren, war iggur ɛemmarṣ di taǧest, maca ad ɣares tiři TFAWT n TUDART!

MAC OS & WINDOWS

 

 

 DOWNLOAD WINDOWS TAMAZIGHT KEYBOARD & FONT SOLUTION

 

DOWNLOAD MAC OS TAMAZIGHT KEYBOARD & FONT SOLUTION

 

DOWNLOAD MANUAL (the manual is included in both packages)