YECCU LMASIḤ inna ... NECC d TAFAWT n DDUNnect Wenni dd ayi i ɣa iḍfaren, war iggur ɛemmarṣ di taǧest, maca ad ɣars tiři tfawt n tudart !