YECCU LMASIḤ iqqar ... NECC d TAFAWT n DDUNECT Wenni dd ayi i ɣa iḍfaren, war iggur ɛemmarṣ di taǧest, maca ad ɣares tiři TFAWT n TUDART! ⵉⵙⴻⵇⵙⵉⵜⴻⵏ

   1    2    3    4    5   6    7    8    9    10    11    12    13

ⴰⵙⴻⵇⵙⵉ