YECCU LMASIḤ inna ... NECC d TAFAWT n DDUNIT Wenni dd ayi i ɣa iḍfaren, war iggur ɛemmarṣ di taǧest, maca ad ɣars tiři tfawt n tudart ! ⵉⵙⴻⵇⵙⵉⵜⴻⵏ

   1    2    3    4    5   6    7    8    9    10    11    12    13

ⴰⵙⴻⵇⵙⵉ