YECCU LMASIḤ iqqar ... NECC d TAFAWT n DDUNECT Wenni dd ayi i ɣa iḍfaren, war iggur ɛemmarṣ di taǧest, maca ad ɣares tiři TFAWT n TUDART! Aseqsi Wiss 8
Mařa Yeccu Lmasiḥ d Mmis n Arebbi, mayemmi t ijja Arebbi ad immut x ṣṣalib? Ammu i d as yura Arebbi zeg umezwaru. Di tidett, marra man aya tuɣa yura di tira n inabiyyen aṭṭas zeg wami. Arebbi isscen asen belli Lmasiḥ ggur ad immet s minzi s idammen nnes ixs ad dd-ixřeq ijj n řɛahd ajdid jaras d bnadem. Řami immut Lmasiḥ yarbu lḥukm n min tesdaheǧ ddunnit. Iɛeddeb it Arebbi s yijj n řeɛdab d ameqqran maḥend neccin war neggur ɛad ad netwaɛeddeb. Netta simant nnes inna: "S tidett, s tidett, ad awem iniɣ, mařa war iwḍi řḥebb n yirden di temmurt uca ad immut, xenni ad iqqim weḥdes, maca mařa immut, xenni ad dd-tawyi řɣiǧet aṭṭas." (Yuḥanna 12:24) Lmasiḥ war iqqim weḥdes, minzi itwassnekkar-dd zeg imettinen deg wass wiss třata, am mammec tuɣa inna i imeḥḍaren nnes qbeř. Uca Arebbi issgaɛɛed it ɣar ujenna mani i ɣa yiři ař tuqqa ddunit. Uca ad dd-idweř maḥend ad iřqeḍ marra inni zzayes ittamnen uca ad ten iksi akides ɣar tudart n řebda. Nitni ad iřin d ṣṣabet nnes.

   1    2    3    4    5   6    7    8    9    10    11    12    13

ⴰⵙⴻⵇⵙⵉ