YECCU LMASIḤ iqqar ... NECC d TAFAWT n DDUNECT Wenni dd ayi i ɣa iḍfaren, war iggur ɛemmarṣ di taǧest, maca ad ɣares tiři TFAWT n TUDART! Aseqsi Wiss 6
Man řmeɛna n tɣarṣt n Ibrahim i mmis? Adlis Iqeddsen days aṭṭas n imezruyen d řemtuř uca nzemmar ad zzaysen neřmed aṭṭas n tmesřayin. Amezruy n Ibrahim u mammec tuɣa iqeddem mmis d taɣarṣt (=ddbiḥet) i Arebbi, aqa-tt d ijj n umezruy iṣbeḥ aṭṭas. Deg wedlis Amezwaru 22:2 zeg Wedlis Iqeddsen, nẓra aqa Arebbi inna i ibrahim: "Ksi řexxu ayenni n mmic, wenni texsed, Isḥaq, uca ruḥ ɣar temmurt n Muriya uca tqeddmed t din d taɣraṣt x yijjen zeg idurar i d ac i ɣa iniɣ. " Aqa da Ibrahim, babas n Isḥaq wenni d ayenni n mmis n Ibrahim i tuɣa t ittraja aṭtas n řweqt ɛlaḥsab n lwaɛd n Arebbi. Ibrahim tuɣa ittexs Isḥaq aṭtas. Arrebi ittar zzayes maḥend ad iqeddem mmis d taɣarṣt. Ibrahim tuɣa ittegg as array aṭṭas. Iksi akides timessi d řmus iqḍeɛ u igga ikeccuḍen i tmessi x tiɣardin n Isḥaq uca ammu ruḥen nitni jmiɛ ɣar wemcan i tuɣa ineyyec Arebbi. Řami din iwḍen nitni s tnayen, iqqen Ibrahim mmis x ikecwaḍ uca iksi řmus iqḍeɛ maḥend ad as iɣarṣ. Iban-dd mliḥ belli Ibrahim tuɣa iṭṭaɛ nican i Arebbi břa řɛib. Xenni Arebbi war t ijji ad iɣarṣ i mmis Isḥaq ḥima war ittmetti ca. Deg Wedlis Iqeddsen di tebrat i Iɛbraniyyen 11:19 nettaf belli Ibrahim “Tuɣa ixarreṣ belli Arebbi izemmar ɛawed ad t-idd issnekkar zeg imettinen, zi manis t-idd iksi ɣars ɛawed am ijj n lmatal ." Ma war iǧi man aya d ijj n lmatal d ameqqran n teɣraṣt iɣřan d tameqqrant x marra tiɣarṣin (=ddbayeḥ): Yeccu Lmasiḥ wenni immuten x ṣṣalib di ṭṭweɛ nneɣ! Yeccu Lmasiḥ inna: "Ammu ixs Arebbi ddunnit ař mani iwca ayenni n Mmis ḥima kuř ijjen wenni zzayes i ɣa yamnen, war ittmetti ca maca ad ɣars tiři tudart n řebda. Minzi Arebbi war dd-issekk ca Mmis ɣar ddunit ḥima ad iḥaseb ddunnit, maca issekk it-idd ḥima ad zzayes issenjem ddunit. Wenni zzayes i ɣa yamnen war ittetwaḥaseb ca, maca wenni war ittimnen ca aqa itwaḥasab zi řexxu minzi netta war yumin ca deg yisem n uyenni n Mmis n Arebbi." (Linjil s ufus n Yuḥanna 3:16-18) Wah, Arebbi Tbabat ittexs cek/cem ařami iwca ayenni n Mmis i iweɛden zzayes zzic, ḥima wa - am tuɣa yarebbu ṣṣalib nnes - tuɣa iraḥ ɣar Juljuta (ict n tewrirt tudes n Urcalim), ɣar wemcan ineyyec it Arebbi d amcan n teɣraṣt. Aqa-t d Mmis n Arebbi ikemmren qaɛ, aqa itwaɛaqeb di ssibbet n ddnub nneɣ, waxxa amenni war days itwaf uřa d ijj n uxeṭtu. Ammu tuɣa iqeddem ixef nnes d ddbiḥet yarḍan i Arebbi u x uyenni issnekkar it-dd Arebbi zeg imettinen! Aqa iddar ass-a ura zi řebda iřebda qaɛ! S wanita immewc aneɣ aɣfar i ddnub nneɣ uřa d tudart n řebda s liman days! "X uyenni mařa ḥed di Lmasiḥ i iǧa, aqa netta itwaxřeq-dd d jdid, xenni min iǧan d aqdim iɛdu, xẓar, aqa marra idweř d jdid. (2 Cor. 5:17)

   1    2    3    4    5   6    7    8    9    10    11    12    13

ⴰⵙⴻⵇⵙⵉ