YECCU LMASIḤ iqqar ... NECC d TAFAWT n DDUNECT Wenni dd ayi i ɣa iḍfaren, war iggur ɛemmarṣ di taǧest, maca ad ɣares tiři TFAWT n TUDART! Aseqsi Wiss 3
Ma beddřen imasiḥiyyen Adlis Iqeddsen am mammec qqaren ca n iwdan? War xas nessiwiř, mařa teqqared man aya, aqa tqajaḥed ammu Arebbi simant nnes, maci imasiḥiyyen d wudayen. Ammu i qqar Arebbi deg wawař nnes ammu: « X man aya i d ayi inna SIDI: "Teẓrid mliḥ, aqa necc ḥeṭṭiɣ awař inu maḥend ad t tteggeɣ” » (Irmiya 1:12) Arebbi war itteṭṭeṣ ca. Arebbi inḍar tiṭṭawin nnes x ddunit u iḥeṭṭa awař nnes řami netta issen aqa řeɛdu, cciṭan, war ixs maḥend iwdan ad ɣaren awař n Arebbi. Awař n Arebbi d tidett (Yuḥanna 17:17), aqa-t d Arruḥ d tudart (Yuḥanna 6:36). S uyenni cciṭan war ixs ca aqa ad xas arzun iwdan. Netta yiweḍ ad isseqneɛ abarru n iwdan maḥend war qqaren L'Injil uca issidef asen deg uzeǧif belli imasiḥiyyen zewwarem awař nnes uca iwdan ttɛawaden ixarriqen nnes břa ma ad xarṣen. Inna Yeccu Lmasiḥ: « Minzi s tidett ad awem iniɣ, ař i ɣa ifna ujenna d temmurt, war ifenni uřa d ijj n řḥarf niɣ d taneqqiṭ zi ccariɛa ař i ɣa imsar kuřci. » (Matta 5:18). Ma teɣrid l'Injil? Min xas tessned? Ma iɛeddeř imeḥḍaren n unabi zeɛma ad ssfarɣen awařen nnes u ad sseɛdun ca n wawařen nneḍni deg wemcan nsen? Ma zeɛma ggur ad afen awařen n umazan war iɣřin x tudart nsen? Isseɛdu Yeccu Lmasiḥ awařen nnes i imeḥḍaren nnes maḥend ad ten ḥḍan nican. Inna Lmasiḥ x wawařen nnes: “Ajenna d tmurt ad ɛdun maca awařen inu war ɛeddun ɛemmarṣ.” (Matta 24:35) Řami tuɣa iddar Lmasiḥ di temmurt, tuɣa iggur mani mma. Aṭṭas n iɛurrac n iwdan usin-dd maḥend ad ẓaren min ittegg u maḥend ad sřen min iqqar. Ma zeɛma ggur ad ttun awařen nnes d řefɛayeř nnes? Ma zeɛma ggur ad qebřen awařen n Lmasiḥ maɛlik farɣen? Xenni din uřa d ict n řḥajet nneḍni. Řami urin imeḥdaren awařen n Lmasiḥ (Řexbar Asebḥan) aqa itwasseɛdu ɣar marra tiɣemmura n ddunit. Xmi i ɣa nini aqa ca n iwdan arezzun ad ssfarɣen niɣ ad zewwaren Řexbař Asebḥan, mammec ggin zemmaren ad beddřen tira-ya marra mani mma u ad t beddřen nican deg umur d ijjen di ddunit marra? Aqa war zemmaren ad ggen man aya. Řexbař Asebḥan war izewwar ca. Arebbi iḥeṭṭa awařen nnes. L'Injil war d aneɣ issiggʷij ca zi Arebbi, maca L'Injil issban aneɣ-dd mammec ittxeṣṣa ad ɣars dd-nqarreb u mammec nzemmar ad nessen aqa Arebbi ixs ad aneɣ ibarek di Lmasiḥ. War tejji řeɛdu ad cek issḥarrem x wawař n Arebbi u x wenni d ac / am ittexsen d wenni iwcin tudart nnes xak / xam. Břa awař n tidett n Arebbi, war teggured ad tzemmared ad tessned Arebbi n tidett uřa d abrid i ɣars ittawyen.

   1    2    3    4    5   6    7    8    9    10    11    12    13

ⴰⵙⴻⵇⵙⵉ