YECCU LMASIḤ iqqar ... NECC d TAFAWT n DDUNECT Wenni dd ayi i ɣa iḍfaren, war iggur ɛemmarṣ di taǧest, maca ad ɣares tiři TFAWT n TUDART! Aseqsi Wiss 2
Man wen iǧan d Lmasiḥ? Inna lmalak i Yusuf: "A Yusuf, a mmis n Dawud, war tteggʷed ad ɣark tiři Maryem d tamɣart nnek, minzi min i d as-dd itwarwen, aqa netta zi Arruḥ Iqeddsen.” Uca ad taruw aḥenjir, ad t tsemmid Yeccu, minzi netta ad issenjem řgens nnes zi ddnub nsen.” (Matta 1:20-21) Yuḥanna Amseɣḍaṣ inna x Yeccu Lmasiḥ: "Necc ad kenniw ssɣeḍṣeɣ deg waman i ttubet. Maca wenni dd i ɣa yasen awarni ayi, netta ijhed xafi, necc war ssdiheǧeɣ ad as ksiɣ sandaliyat nnes, aqa netta ad kenniw isseɣḍeṣ s Arruḥ Iqeddsen d tmessi." (Matta 3:11) Řami iẓra Natanayil Yeccu Lmasiḥ twařat tamezwarut, inna: "“A ‘Rabbi’ (=Sidi, Amseřmad), cek d Mmis n Arebbi, cek d ajeǧid n Israyil.” Yeccu yarra-d, inna as “Ma tumned s min d ac nniɣ ‘Aqa ẓriɣ cek swadday i wartu’? Ad tẓared min iǧan ktar zi man aya.” Inna as “S tidett, s tidett, ad awem iniɣ, zi ssa d tsawent ad tẓarem ajenna innurzem u lmalakat n Arebbi ttařyen hekkwan x Mmis n bnadem.” (Yuḥanna 1:49-51) Min tenna yemmas Maryam: “Min d awem i ɣa yini, ggem t.” (Yuḥanna 2:5) Inna Yeccu Lmasiḥ: "Ammu ixs Arebbi ddunnit ař mani iwca ayenni n Mmis ḥima kuř ijjen wenni zzayes i ɣa yamnen, war ittmetti ca maca ad ɣars tiři tudart n řebda. Minzi Arebbi war dd issekk ca Mmis ɣar ddunit ḥima ad iḥaseb ddunnit, maca issekk it-idd ḥima ad zzayes issenjem ddunit. Wenni zzayes i ɣa yamnen war ittetwaḥaseb ca, maca wenni war ittimnen ca aqqa itwaḥasab zi řexxu minzi netta war yumin ca deg yisem n uyenni n Mmis n Arebbi." (Yuḥanna 3:16-18) Lmasiḥ inna I wudayen nni tuɣa ixsen ad t nɣen řami tuɣa ittřaɣa 'baba' i Arebbi, issemqudda ixef nnes ak-d Arebbi: “S tidett, s tidett, ad awem iniɣ, Tamemmit war izemmar ad yegg uřa d ict n tmesřact s yixef nnes, mɣir mařa iẓra Tababat ittegg itt. Min mma ittegg netta uřa d Tamemmit ittegg amenni.Tababat ittexs Tamemmit uca isscen as marra min ittegg uca ad as isscen řexdayem timeqqranin x tina ḥima ad tdehcem. Am mammec d issnekkar Tbabat imettinen uca itticc tudart, amenni uřa d Tamemmit itticc tudart i wenni ixs. Tababat war ittḥasab uřa d ijj, maca iwca lḥisab marra i Tmemmit, ḥima ad weqqaren marra Tamemmit am ttweqqaren Tababat. Wenni war ittweqqaren Tamemmit, war ittweqqar ca Tababat wenni it-idd issekken. (Yuḥanna 5:19-23) Inna Yeccu i tenɛac n imeḥḍaren: “Ad ngaɛɛed ɣar Urcalim uca ad itwaqfeř i Mmis n bnadem marra min yuran zeg inabiyyen. Minzi netta ad ittwasellem i řegnus, ad t sseḥqaren, ad zzayes ssbehtřen, ad t tekkwaren uca ad xas ssusfen, ad t hettken s urekkuḍ, ad t nɣen uca deg wass wiss třata ad dd-ikkar.” (Luqa 18:31-33) Yeccu iqqar: "Necc d ameksa d aṣebḥan. Ssneɣ uǧi inu uca uǧi inu issen ayi, am mammec i d ayi issen Tbabat, ammu i ssneɣ necc Tababat. Necc wciɣ tudart inu i wuǧi inu. ... S man aya ittexs ayi Tbabat, minzi necc wciɣ tudart inu ḥima ad tt-idd ksiɣ ɛawed. Uřa d ijj war zzayi tt iksi, maca necc wciɣ tt s yixef inu. Ɣari ṣṣulṭa ḥima ad tt wceɣ u ɣari tizemmar ad tt-idd ksiɣ ɛawed. Tawṣeyyet-a ṭṭfeɣ tt zi Baba.” (Yuḥanna 10:14,15,17,18) Min tennid CEK? Wi innan aqa belli netta ittamen di Lmasiḥ, itxeṣṣa as ad yamen deg wawařen n Lmasiḥ. Mařa war tettimned uřa daysen, ixs ad yini war ggur ad tnejmed zi řmuɛṣiyyet nnek u war ggur ad teṭṭfed asameḥ maḥend ad kides teqqimed u ad t teḍfared, war ggur ad ɣarek tiři tudart n řebda.

   1    2    3    4    5   6    7    8    9    10    11    12    13

ⴰⵙⴻⵇⵙⵉ