YECCU LMASIḤ iqqar ... NECC d TAFAWT n DDUNECT Wenni dd ayi i ɣa iḍfaren, war iggur ɛemmarṣ di taǧest, maca ad ɣares tiři TFAWT n TUDART! Aseqsi Wiss 12
Umi qqaren "Talut Iqeddsen"? "Talut Iqeddsen" aqa-tt d Sidi Arebbi d Wawař nnes d Arruḥ Iqeddsen nnes uca nitni s třata d ijjen. Aqa-t d Arebbi n marra min iǧan. Umi ssiwřen Imasiḥiyyen x 'talut iqeddsen', ssiwřen nitni x : (1) Arebbi «Tbabat» (2) Mmis n Arebbi (ixs ad yini Yeccu Lmasiḥ, wenni itwasemman ɛawed Awař n Arebbi) (3) Arruḥ n Arebbi (ixs ad yini Arruḥ Iqeddsen). Aṭṭas n iryazen di ddunnit-a daysen třata n 'ddarbat n bnadem'. Aqa-ten d mmis n babatsen, maca i iḥenjiren aqa-ten d babatsen u i temɣarin nsen aqa-ten d 'aryaz inu'. S uyenni nettaf třata n 'ddarbat n bnadem' deg yijj n weryaz. Awař "Talut iqeddsen" war itwaf ca deg wedlis iqeddsen maca lfikra aqa-tt din s ṣṣfayet aṭtas di Řɛahd Ajdid. Di L'Injil nzemmar ad nɣar awařen-a x useɣḍeṣ n Yeccu Lmasiḥ s ufus n Yuḥanna Amseɣḍaṣ: « Řami ittwasseɣḍeṣ Yeccu, yuři-dd zeg waman deɣya. Xẓar, aqa twarezmen as ijenwan uca iẓra Arruḥ n Arebbi ihwa-dd amecnaw tadbirt uca tarsa xas. Xẓar, tusa-dd ict n tmijja zeg ijenwan, tenna “Wanita d Mmi iɛizzen, days ufiɣ marra řefraḥet inu tekmeř. » (L'Injil s ufus n Matta 3:16-17). Nettaf aqa 'Talut Iqeddsen" tuɣa din di řweqt d icten am mammec nitni ǧan d ijjen. Qbeř mma dd-issgaɛɛed Yeccu Lmasiḥ ɣar ujenna inna i imeḥḍaren nnes ammu: “Temmewc ayi marra ṣṣulṭa deg ujenna u x temmurt. Ruḥem, arrem marra řegnus d imeḥḍaren inu, ssɣeḍṣem ten s yisem n Tbabat d Tmemmit d Arruḥ Iqeddsen u sřemdem asen ad ṭṭfen di marra min xef kenniw umureɣ zzayes, u xzar, necc aqa-yi akidwem marra ussan ař qeṭṭu n ddunit.” Yeccu Lmasiḥ war ibarreḥ ɛemmarṣ s třata n irebbiten, lla, maca ibarreḥ s yijj n yisem nni di iǧan třata d ijj am mammec inna Lmasiḥ: "Necc d Baba d ijjen" (L'Injil s ufus n Yuḥanna 10:30) Netta war issiweř ca x Yusuf, aryaz n Maryam, maca x Arebbi. Ammu nettaf aqa uřa d Tababat d Mmis d Arruh d Ijjen.

   1    2    3    4    5   6    7    8    9    10    11    12    13

ⴰⵙⴻⵇⵙⵉ