YECCU LMASIḤ iqqar ... NECC d TAFAWT n DDUNECT Wenni dd ayi i ɣa iḍfaren, war iggur ɛemmarṣ di taǧest, maca ad ɣares tiři TFAWT n TUDART! Aseqsi Amezwaru
Arebbi d ijjen. Mammec tzemmarem ad tinim: Baba Arebbi d Mmis n Arebbi d Arruḥ Iqeddsen n Arebbi? ADLIS IQEDDSEN iqqar "Seř, a Israyil: SIDI, Arebbi nneɣ, d SIDI d ijj !" (Aɛawed 6:4) YECCU LMASIḤ iqqar “S tidett, s tidett, ad awem iniɣ, qbeř mma tuɣa Ibrahim, tuɣa necc ǧiɣ.” (Yuḥanna 8:58) "Necc d Baba d Ijjen." (Yuḥanna 10:30) "Xmi dd i ɣa yas Umsfewwej, wenni ɣarwem-dd i ɣa ssekkeɣ zi Tbabat, Arruḥ n tidett i dd-yusin zi ɣar Tbabat, xenni netta ad ayi iched." (Yuḥanna 15:26)

   1    2    3    4    5   6    7    8    9    10    11    12    13

ⴰⵙⴻⵇⵙⵉ