Yeccu Lmasih inna

 " Necc d tafawt n ddunit ! "

Břa tafawt, war tᵉttwif ca tudart! S uyenni marra inni iddaren di ddunect-a tteḥdajan tafawt ḥima ad ddaren s tidett. Yeccu Lmasih iqqar aqa Netta d Tafawt n ddunect, war teǧi tafuct niɣ uziri niɣ itran, maca Yeccu Lmasiḥ s yixef nnes. Marra iwdan zi marra timmura n ddunect-a zemmaren ad ssnen ktar x Tfawt-a, ixs ad yini x Yeccu Lmasiḥ. Ittxeṣṣa waha ad tɣared L'Injil niɣ ad tesřid i wawařen n Tira Iqeddsen n Arebbi.

Danita ad tafed Tira Iqeddsen n Arebbi s tutlayt n Trifit, s Tmaziɣt n Arif. Tzemmared ad tesřid i min yuran di Tira Iqeddsen niɣ ad daysen tɣared. Tzemmared ad texzared ɛawed ijj n vidyu x tudart n Yeccu Lmasih.  Iři ad ac / am ibarek Sidi Arebbi!

Asmelussan s lḥuruf n Tifinaɣ

Keyboard & Fonts

information for non-tarifit speakers

Contact