Aseqsi Amezwaru

Arebbi d ijjen. Mammec tzemmarem ad tinim:

Baba Arebbi d Mmis n Arebbi d Arruḥ Iqeddsen n Arebbi?

 

 

ADLIS IQEDDSEN iqqar

 

"Seř, a Israyil: SIDI, Arebbi nneɣ, d SIDI d ijj !"

(Aɛawed 6:4)

 

YECCU LMASIḤ iqqar

 

“S tidett, s tidett, ad awem iniɣ, qbeř mma tuɣa Ibrahim, tuɣa necc ǧiɣ.”

(Yuḥanna 8:58)

 

"Necc d Baba d Ijjen."

(Yuḥanna 10:30)

 

"Xmi dd i ɣa yas Umsfewwej, wenni ɣarwem-dd i ɣa ssekkeɣ zi Tbabat,

Arruḥ n tidett i dd-yusin zi ɣar Tbabat, xenni netta ad ayi iched."

(Yuḥanna 15:26)

 

 

 

ASEQSI        1    2    3    4    5    6 7    8  9    10    11   12   13