JEZUS CHRISTUS ZEGT ...  IK BEN HET LICHT van de WERELD

Wie Mij volgt, zal nooit in de duisternis wandelen, maar hij zal het Licht van het Leven hebben !

Vraag 8

Waarom - als Jezus Christus de Zoon van God is -

liet God Hem sterven op het kruis?

 

Omdat God dit vanaf het begin af aan zo wilde. In feite was dit al lang tevoren door de profeten zo opgeschreven. God had hen duidelijk gemaakt dat Christus moest sterven, omdat Hij, door het bloed van Christus, een nieuw verbond wilde maken tussen Hemzelf en de mens. Toen Christus stierf droeg Hij het oordeel dat de wereld verdiende. Hij onderging het lijden van de dood als straf op de zonde, opdat wij dat niet zouden hebben te dragen. Hij zelf zegt

 

“Voorwaar, voorwaar, ik zeg u,

indien de graankorrel niet in de aarde valt en sterft,

blijft zij op zichzelf; maar indien zij sterft,

brengt zij veel vrucht voort.”

(John 12:24).

 

Hij is niet op zichzelf gebleven, want Hij is opgestaan uit de dood, precies zoals Hij zijn discipelen had gezegd, dat het zou gebeuren. Daarna heeft God Hem naar de hemel opgenomen waar Hij zal zijn tot het einde van de wereld. Dan zal Hij terugkomen en allen die in Hem geloven tot zich nemen en doen delen in het eeuwige leven. Zij zijn zijn grote oogst!

VRAAG        1   2  3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13