JEZUS CHRISTUS ZEGT ...  IK BEN HET LICHT van de WERELD

Wie Mij volgt, zal nooit in de duisternis wandelen, maar hij zal het Licht van het Leven hebben !

Vraag 6

Wat is de betekenis van Abraham's offer van zijn zoon?

 

De Bijbel staat vol geschiedenissen waar we heel veel van kunnen leren. Heel bijzonder is het verhaal van het offer van Abraham van zijn zoon Isaak.

 

Laten we eens kijken hoe dat beschreven staat in Genesis 22:2! God zegt tegen Abraham:

 

"Neem toch je zoon, je enige, die je liefhebt, Isaak, en ga naar het land Moria,

en offer hem daar als brandoffer op één van de bergen die Ik u noemen zal. "

 

We zien Abraham hier, die een heel goede vader is en die de beloofde, lang verwachte zoon heeft gekregen, en die heel veel van Isaak houdt. En God vraagt Abraham zijn zoon als offer te brengen. Abraham gehoorzaamde God en nam vuur en een mes met zich mee en hij liet Isaac het hout van het brandoffer dragen. En zo gingen ze samen naar de plaats die God had aangewezen. Toen ze daar aangekomen waren, bond Abraham zijn zoon vast boven op het hout en nam zijn mes om hem te slachten. Zo werd duidelijk dat Abraham werkelijk bereid was om te gehoorzamen. Uiteindelijk verhinderde God dat Isaac zou sterven. In de bijbel in Hebreeën 11:19 staat van Abraham dat “Hij heeft overwogen, dat God bij machte was hem (=Isaak) zelfs uit de doden op te wekken, en daaruit heeft hij hem ook bij wijze van spreken teruggekregen.” Is dit niet een buitengewoon beeld van het beste en kostbaarste offer van alle tijden!

 

Lees nog eens de volgende woorden (die ook bij vraag 2 al zijn aangehaald) om de betekenis van deze geschiedenis en het voorbeeld dat we erin kunnen vinden. Jezus heeft gezegd:

 

"Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven zal hebben. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld zal veroordelen, maar opdat de wereld door Hem behouden zal worden. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is al veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God." (Johannes 3:16-18)

 

Ja, God de Vader houdt zoveel van JOU dat Hij zijn lang beloofde en eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat deze - zijn eigen kruis dragende - naar Golgotha (vlak buiten Jeruzalem) ging, dat is naar de plaats die God had aangewezen als offerplaats. De volmaakte Zoon van God, droeg het kruis voor onze zonde en werd daar gestraft voor onze zonde, terwijl er in Hem geen zonde was. Zo bracht Hij een volmaakt offer aan God, en daardoor kon God Hem ook opwekken uit de doden. Hij leeft! Nu, vandaag en altijd! Door Hem en door zijn offer aan God ontvangen wij vergeving van zonde en eeuwig leven, door het geloof in Hem!

 

"Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping,

het oude is voorbijgegaan,

zie, het nieuwe is gekomen!

(2 Cor. 5:17)

 

 

VRAAG        1   2  3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13