JEZUS CHRISTUS ZEGT ...  IK BEN HET LICHT van de WERELD

Wie Mij volgt, zal nooit in de duisternis wandelen, maar hij zal het Licht van het Leven hebben !

Vraag 4

Zijn het Oude en Nieuwe Testament twee verschillende boeken?

 

Velen denken dat de Joden een heilig boek hebben en dat christenen een ander heilig boek hebben!

 

Welnu, dit is niet juist!

 

Anderen zeggen dat de Joden twee boeken hebben nl. de Tawrat (d.w.z. de 'Torah' d.w.z. de 5 boeken van Mozes) en de Zaboer ('Psalmen' ) en de christenen een derde boek (het Evangelie of Indjiel wat 'goed nieuws' betekent). Volgens deze opvatting is er dan ook een vierde boek dat weer het Evangelie overstijgt of zelfs afschaft.

 

Ook dit is niet juist! God heeft ons ÉÉN BOEK gegeven, dat bestaat uit een aantal verzamelingen van boeken, maar gezamenlijk vormen zij het onfeilbare en onvervalste Woord van God !

 

Het Oude Testament bestaat uit drie verzamelingen van geschriften namelijk de Torah (de vijf boeken van Mozes), de Ketubim (diverse boeken waaronder de Spreuken van Salomo, de Psalmen van David en het boek Job) en de Nebi'im (de Profeten - hun naam is verbonden met het betreffende boek). Deze drie collecties vormden gezamenlijk al in de 4e eeuw voor Jezus Christus de Joodse Heilige Schrift

 

De eerste volgelingen van Jezus Christus waren allen Joden. Al in de eerste maanden na de hemelvaart van Jezus kwamen er te Jeruzalem duizenden tot geloof in Hem als de beloofde Messias. Na enige tijd raakten zij door hevige vervolgingen verspreid over gebieden binnen en buiten het Joodse land. De tegenwerking kwam vooral van de kant van Joodse godsdienstige leiders. Eén van hen was Saulus die later Paulus genoemd zou gaan worden. Over hem lezen we in het boek Handelingen:

 

Intussen bedreigde Saulus de leerlingen van de Heer nog steeds met de dood… (opdat hij) aanhangers van de Weg, mannen zowel als vrouwen, gevangen kon nemen en kon meevoeren naar Jeruzalem. (Hand. 9:1-2)

 

Door een buitengewone verschijning van Jezus Christus kwam hij, op weg naar Damaskus, tot geloof in Jezus. Daar kreeg hij de opdracht om het goede nieuws van Jezus Christus bekend te maken aan alle stammen, volken en natiën.

 

De eerste vier boeken van het Nieuwe Testament zijn de evangeliën, geschreven door Mattheüs, Markus, Lukas en Johannes. Lukas, een arts, heeft ook het boek Handelingen geschreven. Paulus en enkele andere apostelen schreven - gedreven door de Heilige Geest – de brieven, die daar aan toegevoegd werden. Tenslotte gaat het om het boek Openbaring dat gaat over de laatste dingen en geschreven is door de apostel Johannes aan het eind van de eerste eeuw.

 

Deze dan vormende vierde collectie (verzameling) van de Joodse Heilige Schrift, en deze wordt genoemd het Evangelie of het Nieuwe Testament. Aan het eind van de vierde verzameling van boeken, in het boek Openbaring dus, vinden we deze woorden:

 

" Tegen een ieder die de profetische woorden van dit boek hoort, zeg ik met nadruk: wie iets aan dit boek toevoegt, hem zal God straffen met de plagen die erin beschreven staan; en wie uit dit profetische boek iets weglaat, hem zal God zijn recht ontnemen op de levensboom en de heilige stad, die in dit boek beschreven zijn.

Hij die van dit alles getuigt, zegt: ‘Ja, ik kom spoedig!’

Ja, kom Heer Jezus!

De genade van de Heer Jezus zij met u allen." (Openbaring 22:18-21)

 

Dit zijn de laatste woorden van wat wij de BIJBEL noemen en die begint met de drie verzamelingen van Joodse boeken genaamd de Thorah, de Ketubim en de Nebi'im (die we gewoonlijk aanduiden met "het Oude Testament") en die eindigt met de vierde verzameling Joodse boeken die het Evangelie (=Goed Nieuws) van Jezus Christus wordt genoemd, vaak ook aangeduid met "het Nieuwe Testament".

 

Er is dus ÉÉN BOEK van GOD, samengesteld onder de leiding van de Heilige Geest van God door middel van allerlei menselijke schrijvers die allen Joods waren (mogelijk met uitzondering van Lukas) en dat verdeeld (maar niet gedeeld) kan worden in het Oude en Nieuwe Testament.

VRAAG        1   2  3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13