JEZUS CHRISTUS ZEGT ...  IK BEN HET LICHT van de WERELD

Wie Mij volgt, zal nooit in de duisternis wandelen, maar hij zal het Licht van het Leven hebben !

Vraag 2

Wie is Jezus Christus?

 

De engel zei tegen Jozef: "Jozef, zoon van David, wees niet bang je vrouw Maria bij je te nemen, want het kind dat ze draagt is verwekt door de heilige Geest. Zij zal een zoon baren en je zult Hem de naam Jezus geven. Want Hij is het, die zijn volk zal redden van hun zonden." (Mattheüs 1:20-21)

 

Johannes de Doper zei over Jezus: "Ik doop u met water tot bekering, maar Hij, die na mij komt, is sterker dan ik; ik ben niet waardig Hem zijn schoenen na te dragen; die zal u dopen met de heilige Geest en met vuur." (Mattheüs 3:11)

 

Toen Nathanael Jezus voor het eerst zag, zei hij: "Rabbi, U bent de Zoon van God, U bent de Koning van Israël. Jezus antwoordde en zei tot hem: Omdat Ik tot u gezegd heb: Ik zag u onder de vijgeboom, gelooft je? Je zult grotere dingen zien dan deze. En Hij zei tot hem: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg jullie, jullie zullen de hemel open zien en de engelen Gods opstijgen en nederdalen op de Zoon des mensen. Natanaël antwoordde Hem: Rabbi, U bent de Zoon van God, U bent de Koning van Israël! " (John 1:49-51)

 

Dit zei Maria, de moeder van Jezus, van Hem: "Wat Hij u ook zegt, doet dat!" (Johannes 2:5)

 

Jezus heeft gezegd: "Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder, die in Hem gelooft, niet verloren zal gaan, maar eeuwig leven zal hebben.Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld zal veroordelen, maar opdat de wereld door Hem behouden zal worden. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar wie niet gelooft, is a veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de Naam van de eniggeboren Zoon van God. " (Johannes 3:16-18)

 

Tegn de Joden die Jezus wilden doden omdat Hij God zijn eigen Vader noemde en zich zo met God gelijkstelde, zei Hij: "Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, de Zoon kan niets doen van Zichzelf, of Hij moet het de Vader zien doen; want wat deze doet, dat doet ook de Zoon evenzo. Want de Vader heeft de Zoon lief en toont Hem al wat Hij zelf doet, en Hij zal Hem grotere werken tonen dan deze, opdat u zich verwondert. Want gelijk de Vader de doden opwekt en doet leven, zo doet ook de Zoon leven, wie Hij wil. Want ook de Vader oordeelt niemand, maar heeft het hele oordeel aan de Zoon gegeven, opdat allen de Zoon eren gelijk zij de Vader eren. Wie de Zoon niet eert, eert ook de Vader niet, die Hem gezonden heeft. " (Johannesn 5:19-23)

 

Jezus zei het volgende tegen de twaalf discipelen: "Hij nam de twaalven terzijde en sprak tot hen: Zie, wij gaan op naar Jeruzalem, en alles wat door de profeten geschreven is, zal aan de Zoon des mensen voltrokken worden. Want Hij zal overgeleverd worden aan de volken en bespot en gesmaad en bespuwd worden, en zij zullen Hem geselen en doden en ten derde dage zal Hij opstaan." (Lucas 18:31-33)

 

Jezus heeft gezegd: "Ik ben de goede herder en Ik ken de mijne en de mijne kennen Mij, gelijk Mij de Vader kent en Ik de Vader ken, en Ik zet mijn leven in voor de schapen. ... Hierom heeft Mij de Vader lief, omdat Ik mijn leven afleg om het weer te nemen. Niemand ontneemt het Mij, maar Ik leg het uit Mijzelf af. Ik heb macht het af te leggen en macht het weer te nemen; dit gebod heb Ik van mijn Vader ontvangen. " (Johannes 10:14,15,17,18)

 

Wat zeg jij? Ieder die zegt in Jezus te geloven, moet in zijn woorden geloven. Als je Jezus' woorden niet gelooft, dan geloof je ook niet in Hem. Dat betekent - uitgaande van de Bijbel - dat je niet gered zult worden van je zonde en geen genade zult ontvangen om met Hem te leven en Hem te volgen en dat je geen eeuwig leven ontvangt in en door Hem.

 

 

 

VRAAG        1   2  3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13