JEZUS CHRISTUS ZEGT ...  IK BEN HET LICHT van de WERELD

Wie Mij volgt, zal nooit in de duisternis wandelen, maar hij zal het Licht van het Leven hebben !

Vraag 10

Wat onderwijst de Bijbel betreffend de geestelijke

en alledaagse praktische levenswandel van een christen?

 

Allereerst leert de Bijbel dat niemand echt kan leven als hij niet opnieuw geboren is. Dat geldt voor iedereen, ongelovig of religieus. Jezus zei tegen een Joodse godsdienstige leider:

 

‘Waarachtig, ik verzeker u: alleen wie opnieuw wordt geboren, kan het koninkrijk van God zien.’

 

Deze man, hij heette Nicodemus, zat met een vraag:

 

‘Hoe kan iemand geboren worden als hij al oud is?

Hij kan toch niet voor de tweede keer de moederschoot ingaan en weer geboren worden?’

 

Jezus antwoordde:

 

‘Waarachtig, ik verzeker u: niemand kan het koninkrijk van God binnengaan,

tenzij hij geboren wordt uit water en geest.

Wat geboren is uit een mens is menselijk, en wat geboren is uit de Geest is geestelijk.'

 (Johannes 3)

 

Laten we eens stilstaan bij het leven van een christen nadat hij opnieuw geboren is. Hoe ziet dat leven er uit? Misschien denk je dat hij allerlei goede werken moet doen en een volmaakt mens voor God moet zijn? Maar denk je dat dat echt mogelijk is? De Bijbel maakt duidelijk dat God iets anders vraagt:

 

"Als we beweren zonder zonde te zijn, bedriegen we onszelf en woont de waarheid niet in ons.

Maar als wij onze zonden bekennen, dan is God zo trouw en rechtvaardig

dat hij onze zonden vergeeft en ons rein maakt van alles wat we verkeerd hebben gedaan."

 (1 Johannes 1:8-10)

 

Laten we eens kijken wat een jonge, pasgeborene baby nodig heeft. Hij heeft melk, voedsel en liefde nodig van zijn vader en moeder en andere kinderen.

 

In geestelijk opzicht is dit net zo!!!

 

Jezus zei toen Hij door de duivel werd verzocht:

 

“De mens leeft niet van brood alleen, maar van ieder woord dat klinkt uit de mond van God.” (Mattheüs 4:4)

 

De apostel Paulus heeft het over het sterven van je oude, zondige natuur (in de dood met Christus) en het nieuwe leven dat God schenkt in Christus. Hij schrijft aan de gelovigen:

 

"Als u met Christus bent opgewekt ten leven, streef dan ook naar wat boven is, waar Christus zetelt aan de rechterzijde van God. Houd voor ogen wat boven is en niet wat op aarde is. U bent immers gestorven, en uw leven is met Christus verborgen in God. Maar wanneer Christus, die uw leven is, zal verschijnen, zult ook u met hem verschijnen in heerlijkheid." (Colossenzen 3:1-4)

 

De arts Lucas die het derde Evangelie en het boek Handelingen schreef, observeerde het volgende bij de eerste gelovigen in Jeruzalem:

 

"En zij hielden vast aan de leer van de apostelen, de gemeenschap met elkaar, het breken van het brood en het gebed." (Handelingen 2:24)

 

De brief aan de Hebreeën waarschuwt de gelovigen:

 

"Laten we op elkaar letten en elkaar aansporen tot liefde en goede daden. We moeten er geen gewoonte van maken onze bijeenkomsten te verzuimen, zoals sommigen doen. We moeten elkaar juist aanmoedigen, en dat des te meer, naarmate u de dag van de Heer naderbij ziet komen". (Hebreeën 10:24,25)

 

We moedigen je aan om te leven uit het Woord van God en door de Geest van God! Je dagelijkse, trouwe omgang met Jezus Christus zal geestelijke vrucht voortbrengen. Vertrouw Hem en bidt tot Hem, je Redder en Heer. Door zijn Woord en de kracht van de Heilige Geest, die in de ‘pasgeboren’ gelovige komt wonen, ben je in staat Hem te gehoorzamen. Over de uitwerking van dat nieuwe leven lees je in het volgende:

 

Laat dus wat aards in u is afsterven: ontucht, zedeloosheid, hartstocht, lage begeerten en ook hebzucht – hebzucht is afgoderij –, want om deze dingen treft Gods toorn degenen die hem ongehoorzaam zijn. Vroeger hebt u ook die weg gevolgd en zo geleefd, maar nu moet u alles wat slecht is opgeven: woede en drift, vloeken en schelden. Bedrieg elkaar niet, nu u de oude mens en zijn leefwijze afgelegd hebt en de nieuwe mens hebt aangetrokken, die steeds vernieuwd wordt naar het beeld van zijn schepper en zo tot inzicht komt. Dan is er geen sprake meer van Grieken of Joden, besnedenen of onbesnedenen, barbaren, Skythen, slaven of vrijen, maar dan is Christus alles in allen.

 

Omdat God u heeft uitgekozen, omdat u zijn heiligen bent en hij u liefheeft, moet u zich kleden in innig medeleven, in goedheid, bescheidenheid, zachtmoedigheid en geduld. Verdraag elkaar en vergeef elkaar als iemand een ander iets te verwijten heeft; zoals de Heer u vergeven heeft, moet u elkaar vergeven. En bovenal, kleed u in de liefde, dat is de band die u tot een volmaakte eenheid maakt. (Colossenzen 3:5-14)

 

God is Licht en een christen moet in het licht leven! Dit is wat wij hem hebben horen verkondigen en wat we u verkondigen: God is licht, er is in hem geen spoor van duisternis. Als we zeggen dat we met hem verbonden zijn terwijl we onze weg in het duister gaan, liegen we en leven we niet volgens de waarheid. Maar gaan we onze weg in het licht, zoals hijzelf in het licht is, dan zijn we met elkaar verbonden en reinigt het bloed van Jezus, zijn Zoon, ons van alle zonde. (1 Johannes 1:5-7)

 

Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden. Niets van wat geschapen is blijft voor hem verborgen, alles is onverhuld en volkomen zichtbaar voor de ogen van Hem aan wie wij rekenschap moeten afleggen. (Hebreeën 4: 12,13)

 

Er valt natuurlijk veel meer te zeggen over allerlei praktische kanten van het dagelijkse, christelijke leven van een christen. Bijvoorbeeld over onze relaties, ons gedrag, de omgang als man en vrouw met elkaar, onze omgang met de kinderen, met collega’s, met geld, met onze tijd, etc. De Bijbel is hierin een richtlijn voor heel ons leven en Jezus ons ten voorbeeld.

 

 

VRAAG        1   2  3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13