YECCU LMASIḤ inna  ...  NECC d TAFAWT n DDUNECT

Wenni dd ayi i ɣa iḍfaren, war iggur ɛemmarṣ di taǧest, maca ad ɣares tiři tfawt n tudart !

 

L'injil s ufus

n Matta

n Luqa

n Yuḥanna

Lqiṣṣaṣ

n l'Anbiyya

Řexdayem

n rrusul

d tebratin

Accessible Audio Player (AAP) 3.0 Test Page