YECCU LMASI iqqar  ...  NECC d TAFAWT n DDUNECT

Wenni dd ayi i ɣa iḍfaren, war iggur ɛemmarṣ di taǧest,

maca ad ɣares tiři TFAWT n TUDART!

Iseqsiten

 

1.  Arebbi d ijjen. Mammec tzemmarem ad tinim: Baba Arebbi d Mmis n Arebbi d Arruḥ Iqeddsen n Arebbi?

 

2. Man wen iǧan d Lmasiḥ?

 

3.  Ma beddřen imasiḥiyyen Adlis Iqeddsen am mammec qqaren ca n iwdan?

 

4. Řɛahd Aqdim d Řɛahd Ajdid ma nitni d tnayen n idlisen itwafarzen?

 

5.  Min iqqar Wedlis Iqeddsen x mammec dd-ixřeq Arebbi marra

 

6.  Man řmeɛna n tɣarṣt n Ibrahim i mmis?

 

7.  Ma iqqar Wedlis Iqeddsen s tidett belli Yeccu Lmasiḥ immut x ṣṣalib?

 

8. Mařa Yeccu Lmasiḥ d Mmis n Arebbi, mayemmi t ijja Arebbi ad immut x ṣṣalib?

 

9. Min iqqar Wedlis Iqeddsen x twasit n Lmasiḥ?

 

10.  Min isseřmad Wedlis Iqeddsen x mammec ittxeṣṣa ad iddar umasiḥi ?

 

11. Ma itwabḍeř Řɛahd Aqdim?

 

12.  Umi qqaren "Talut Iqeddsen"?

 

13.  Min iqqar Wedlis Iqeddsen x řemřac?

ASEQSI       1   2  3   4   5   6 7   8   9   10   11   12   13