YECCU LMASI iqqar  ...  NECC d TAFAWT n DDUNECT

Wenni dd ayi i ɣa iḍfaren, war iggur ɛemmarṣ di taǧest,

maca ad ɣares tiři TFAWT n TUDART!

Asmelussan s lḥuruf n Tifinaɣ

Břa tafawt, war tᵉttwif ca tudart! S uyenni marra inni iddaren di ddunect-a tteḥdajan tafawt ḥima ad ddaren s tidett. Yeccu Lmasih iqqar aqa Netta d Tafawt n ddunect. S uyenni war teǧi tafuct niɣ uziri niɣ itran Tifawt n ddunect-a, maca Yeccu Lmasiḥ s yixef nnes. Marra iwdan zi marra timmura n ddunect-a zemmaren ad ssnen ktar x Tfawt-a, ixs ad yini x Yeccu Lmasiḥ. Ittxeṣṣa ad tɣared L'Injil niɣ ad tesřid i wawařen n Tira Iqeddsen. Danita ad tafed Tira Iqeddsen n Arebbi s tutlayt n Trifit, s Tmaziɣt n Arif. Tzemmared ad tesřid i min yuran di Tira Iqeddsen niɣ ad daysen tɣared. Tzemmared ad texzared ɛawed ijj n vidyu x tudart n Yeccu Lmasih.  Ad ac / am ibarek Sidi Arebbi!