YECCU LMASI iqqar  ...  NECC d TAFAWT n DDUNECT

Wenni dd ayi i ɣa iḍfaren, war iggur ɛemmarṣ di taǧest,

maca ad ɣares tiři TFAWT n TUDART!

ŘEXBAR AṢEBḤAN n YECCU LMASIḤ - s Trifit s ufus n Matta (1887) u s ufus n Yuḥanna (1890)

س لحروف ن ثعرابث

Idlisen-a d idlisen imezwura zi tira iqeddsen inni ittwatarjmen ɣar trifect ɣar uneggar n řqarn

wiss tseɛṭac. Urin idlisen-a s lḥuruf n tɛerabt

u ṭebbɛen ten di tendint n Lundun di Angletirra.

س لحروف ن ثعرابث