YECCU LMASI iqqar  ...  NECC d TAFAWT n DDUNECT

Wenni dd ayi i ɣa iḍfaren, war iggur ɛemmarṣ di taǧest,

maca ad ɣares tiři TFAWT n TUDART!

Aseqsi Wiss 8

Mařa Yeccu Lmasiḥ d Mmis n Arebbi, mayemmi t ijja Arebbi ad immut x ṣṣalib?

 

Ammu i d as yura Arebbi zeg umezwaru. Di tidett, marra man aya tuɣa yura di tira n inabiyyen aṭṭas zeg wami. Arebbi isscen asen belli Lmasiḥ ggur ad immet s minzi s idammen nnes ixs ad dd-ixřeq ijj n řɛahd ajdid jaras d bnadem. Řami immut Lmasiḥ yarbu lḥukm n min tesdaheǧ ddunnit. Iɛeddeb it Arebbi s yijj n řeɛdab d ameqqran maḥend neccin war neggur ɛad ad netwaɛeddeb. Netta simant nnes inna:

 

"S tidett, s tidett, ad awem iniɣ, mařa war iwḍi řḥebb n yirden di temmurt uca ad immut,

xenni ad iqqim weḥdes, maca mařa immut, xenni ad dd-tawyi řɣiǧet aṭṭas."

(Yuḥanna 12:24)

 

Lmasiḥ war iqqim weḥdes, minzi itwassnekkar-dd zeg imettinen deg wass wiss třata, am mammec tuɣa inna i imeḥḍaren nnes qbeř.

 

Uca Arebbi issgaɛɛed it ɣar ujenna mani i ɣa yiři ař tuqqa ddunit. Uca ad dd-idweř maḥend ad iřqeḍ marra inni zzayes ittamnen uca ad ten iksi akides ɣar tudart n řebda. Nitni ad iřin d ṣṣabet nnes.

 

 

ASEQSI       1   2  3   4   5   6 7   8   9   10   11   12   13