YECCU LMASI iqqar  ...  NECC d TAFAWT n DDUNECT

Wenni dd ayi i ɣa iḍfaren, war iggur ɛemmarṣ di taǧest,

maca ad ɣares tiři TFAWT n TUDART!

Aseqsi Wiss 6

Man řmeɛna n tɣarṣt n Ibrahim i mmis?

 

Adlis Iqeddsen days aṭṭas n imezruyen d řemtuř uca nzemmar ad zzaysen neřmed aṭṭas n tmesřayin.

Amezruy n Ibrahim u mammec tuɣa iqeddem mmis d taɣarṣt (=ddbiḥet) i Arebbi, aqa-tt d ijj n umezruy iṣbeḥ aṭṭas.

 

Deg wedlis Amezwaru 22:2 zeg Wedlis Iqeddsen, nẓra aqa Arebbi inna i ibrahim:

 

"Ksi řexxu ayenni n mmic, wenni texsed, Isḥaq, uca ruḥ ɣar temmurt n Muriya

uca tqeddmed t din d taɣraṣt x yijjen zeg idurar i d ac i ɣa iniɣ. "

 

Aqa da Ibrahim, babas n Isḥaq wenni d ayenni n mmis n Ibrahim i tuɣa t ittraja aṭtas n řweqt ɛlaḥsab n lwaɛd n Arebbi. Ibrahim tuɣa ittexs Isḥaq aṭtas. Arrebi ittar zzayes maḥend ad iqeddem mmis d taɣarṣt. Ibrahim tuɣa ittegg as array aṭṭas. Iksi akides timessi d řmus iqḍeɛ u igga ikeccuḍen i tmessi x tiɣardin n Isḥaq uca ammu ruḥen nitni jmiɛ ɣar wemcan i tuɣa ineyyec Arebbi. Řami din iwḍen nitni s tnayen, iqqen Ibrahim mmis x ikecwaḍ uca iksi řmus iqḍeɛ maḥend ad as iɣarṣ. Iban-dd mliḥ belli Ibrahim tuɣa iṭṭaɛ nican i Arebbi břa řɛib. Xenni Arebbi war t ijji ad iɣarṣ i mmis Isḥaq ḥima war ittmetti ca. Deg Wedlis Iqeddsen di tebrat i Iɛbraniyyen 11:19 nettaf belli Ibrahim “Tuɣa ixarreṣ belli Arebbi izemmar ɛawed ad t-idd issnekkar zeg imettinen, zi manis t-idd iksi ɣars ɛawed am ijj n lmatal ." Ma war iǧi man aya d ijj n lmatal d ameqqran n teɣraṣt iɣřan d tameqqrant x marra tiɣarṣin (=ddbayeḥ): Yeccu Lmasiḥ wenni immuten x ṣṣalib di ṭṭweɛ nneɣ!

 

Yeccu Lmasiḥ inna:

"Ammu ixs Arebbi ddunnit ař mani iwca ayenni n Mmis

ḥima kuř ijjen wenni zzayes i ɣa yamnen, war ittmetti ca

maca ad ɣars tiři tudart n řebda.

Minzi Arebbi war dd-issekk ca Mmis ɣar ddunit ḥima ad iḥaseb ddunnit,

maca issekk it-idd ḥima ad zzayes issenjem ddunit.

Wenni zzayes i ɣa yamnen war ittetwaḥaseb ca,

maca wenni war ittimnen ca aqa itwaḥasab zi řexxu

minzi netta war yumin ca deg yisem n uyenni n Mmis n Arebbi."

(Linjil s ufus n Yuḥanna 3:16-18)

 

Wah, Arebbi Tbabat ittexs cek/cem ařami iwca ayenni n Mmis i iweɛden zzayes zzic, ḥima wa - am tuɣa yarebbu ṣṣalib nnes - tuɣa iraḥ ɣar Juljuta (ict n tewrirt tudes n Urcalim), ɣar wemcan ineyyec it Arebbi d amcan n teɣraṣt. Aqa-t d Mmis n Arebbi ikemmren qaɛ, aqa itwaɛaqeb di ssibbet n ddnub nneɣ, waxxa amenni war days itwaf uřa d ijj n uxeṭtu. Ammu tuɣa iqeddem ixef nnes d ddbiḥet yarḍan i Arebbi u x uyenni issnekkar it-dd Arebbi zeg imettinen! Aqa iddar ass-a ura zi řebda iřebda qaɛ! S wanita immewc  aneɣ aɣfar i ddnub nneɣ uřa d tudart n řebda s liman days!

 

"X uyenni mařa ḥed di Lmasiḥ i iǧa,

 aqa netta itwaxřeq-dd d jdid,

xenni min iǧan d aqdim iɛdu,

xẓar, aqa marra idweř d jdid.

(2 Cor. 5:17)

ASEQSI       1   2  3   4   5   6 7   8   9   10   11   12   13