YECCU LMASI iqqar  ...  NECC d TAFAWT n DDUNECT

Wenni dd ayi i ɣa iḍfaren, war iggur ɛemmarṣ di taǧest,

maca ad ɣares tiři TFAWT n TUDART!

Aseqsi Wiss 5

Min iqqar Wedlis Iqedsen x mammec dd-ixřeq Arebbi marra?

 

Amezwaru - udem 1

 

Taxeřqit n ajenna d temmurt

 

Deg umezwaru ixřeq-dd AREBBI ijenwan d temmurt.

Tuɣa tammurt tarebbej u texřa u x wudem n waman yuǧɣen ṭṭřam u Arruḥ n AREBBI tuɣa ittraḥ ittas-dd x wudem n waman.

 

Uca inna AREBBI “Ad dd-tas tfawt” uca tusa-dd tfawt!

Iẓra AREBBI belli tifawt teṣbeḥ uca ibḍa AREBBI jar tfawt d ṭṭřam.

Iřaɣa AREBBI tifawt ‘aziř’ u ‘ṭṭřam’ iřaɣa as ‘ǧiřet’. Tedweř d tameddit u idweř d ṣṣbeḥ: d ass amezwaru.

 

Uca inna AREBBI “Ad tiři ict n řqubbet di řwest n waman, ad tebḍa aman x waman!”

AREBBI igga řqubbet n ujenna uca ibḍa aman i iǧan swadday i řqubbet x waman i iǧan sennej i řqubbet. Uca ammu i temsar.

Iřaɣa AREBBI i řqubbet ‘ajenna’. Uca tedweř d tameddit u idweř d ṣṣbeḥ: d ass wiss tnayen.

 

Uca inna AREBBI “Ad munen waman i iǧan swadday i ujenna ɣar ijjen wemcan maḥend ad dd-iban řbarr!” Uca ammu i temsar.

Iřaɣa AREBBI i řbarr ‘tammurt’ uca amuni n waman iřaɣa as ‘řebḥur’. Uca iẓra AREBBI belli man aya iṣbeḥ.

Inna AREBBI “Ad dd-tesseɣmi temmurt aɣemmuy aziza: afsu aziza i izarrɛen zzariɛet d tcejjura s fruta i d itticcen frutat amecnaw marka nsent s zzariɛet nsent days x wudem n temmurt!” Uca ammu i temsar.

Tesseɣmi-dd temmurt aɣemmuy aziza: afsu aziza i izarrɛen zzariɛet amecnaw marka nnes d tcejjura i dd-itticcen řɣiǧet amecnaw marka nsent s zzariɛet nsent days. Uca iẓra AREBBI belli man aya iṣbeḥ.

Uca tedweř d tameddit u idweř d ṣṣbeḥ: d ass wiss třata.

 

Uca inna AREBBI “Ad (din) iřint tfawin di řqubbet n ujenna ḥima ad bḍant jar wass d ǧiřet, ad iřint d řimarat d řweqt itwaggen d wussan d iseggʷusa uca ad iřint d tifawin di řqubbet n ujenna ḥima ad wcent tifawt x temmurt!” Uca ammu i temsar.

Igga AREBBI tnayen n tfawin mɣarent, tifawt tameqqrant ḥima ad teḥkem x wass u tifawt tameẓyant hima ad teḥkem x ǧiřet, uřa d itran.

Issars itent AREBBI di řqubbet n ujenna ḥima ad wcent tifawt x temmurt u ḥima ad ḥekment x wass d ǧiřet u ḥima ad bḍant jar tfawt d ṭṭřam. Uca iẓra AREBBI belli man aya iṣbeḥ. Uca tedweř d tameddit u idweř d ṣṣbeḥ: d ass wiss arebɛa.

 

Uca inna AREBBI “Ad dd-sseffyen waman s wesfay n marra min days n buḥbeř iddaren uca ad din ḍwen ijḍaḍ sennej i temmurt ɣar mani teǧa řqubbet n ujenna!” Ixřeq-dd AREBBI imuddaren imeqqranen di řebḥar u marra buḥbeř iddaren ittenhezzan i xas isseffyen waman amecnaw markat nsen uca marra ijḍaḍ s wefriwen amecnaw markat nsen. Uca iẓra AREBBI belli man aya iṣbeḥ.

Ibark iten AREBBI, inna “Jjem-dd řɣiǧet, twaktarem, ɛemmarem aman n řebḥur uca ad twaktaren ijḍaḍ di temmurt.”

Uca tedweř d tameddit u idweř d ṣṣbeḥ: d ass wiss xemsa.

 

Uca inna AREBBI “Ejj temmurt ad tessuffeɣ marra min ɣars d buḥbeř iddaren amecnaw marka nnes: řebhayem d imuddaren nni ittbuɛen d řmař n řexřa amecnaw marka nsen!” Uca ammu i temsar. Igga AREBBI řmař n řexřa n temmurt amecnaw marka nsen, u řebhayem amecnaw marka nsent u marra imuddaren inni ittbuɛen x temmurt amecnaw markat nsen. Uca iẓra AREBBI belli man aya iṣbeḥ.

 

Inna AREBBI “Ejj aneɣ ad negg Adam, (bnadem), di ṣṣifet nneɣ, deg warwas nneɣ, uca ad ɣars yiři jjehd x iseřman n řebḥar u x ijḍaḍ n ujenna u x řebhayem u x marra tammurt u x marra imuddaren inni ittbuɛen x temmurt!” Ixřeq-dd AREBBI Adam di ṣṣifet nnes. Ixřeq it-dd di ṣṣifet n AREBBI, ixřeq iten-dd awtem d tewtemt. Ibark iten AREBBI uca inna asen AREBBI “Jjem-dd řɣiǧet, twaktarem, ɛemmarem tammurt uca arrem tt-idd sadu ufus nwem, ḥekmem x iseřman n řebḥar u x ijḍaḍ n ujenna u x marra imuddaren nni ittbuɛen x temmurt!”

 

Inna AREBBI “Xzarem, ad awem wceɣ marra afsu aziza i izarrɛen zzariɛet x wudem n temmurt u marra ticejjura s řɣiǧet ɣar tcejjart nni izarrɛen zzariɛet. D man aya ad awem yiři d macca u i marra řmař n řexřa n temmurt u i marra ijḍaḍ n ujenna u i marra min ittbuɛen x temmurt i di iǧa buḥbeř iddaren, ad asen yiři marra afsu (aziza) d macca i nitni.” Uca ammu i temsar.

Uca iẓra AREBBI marra min igga, u xzar, tuɣa iṣbeḥ aṭṭas. Uca tedweř d tameddit u idweř d ṣṣbeḥ: d ass wiss setta.

 

Amezwaru - udem 2

 

Ammu i twakemmřen ijenwan d temmurt d qaɛ asettef nsen n tzemmar.

Deg wass wiss sebɛa ikemmeř AREBBI řxedmet nnes i igga uca yareyyeḥ deg wass wiss sebɛa zi marra řxedmet nnes i yegga.

Ibarek AREBBI ass wiss sebɛa uca issqeddes it, minzi days i yareyyeḥ zi marra řxedmet nnes i dd-ixřeq AREBBI maḥend ad tt igg amenni.

 

Ina d inni itwarwen zeg ijenwan d temmurt řami dd-twaxeřqent deg wass i igga SIDI AREBBI tammurt d ijenwan.

Uřa d ijj n cbarq war tuɣi ɛad di temmurt niɣ d ijj n ufsu n yeyyar war dd-iɣmi ɛad, minzi SIDI AREBBI war ijji anẓar ad iwwet ɛad x temmurt uca war tuɣi din Adam (ɛad) ḥima ad ixdem tammurt. Maca tgaɛɛed ict n tayut zi temmurt, tessu marra udem n temmurt.

 

Xenni ikewwen SIDI AREBBI Adam zi tɛejjajt n ucař uca iṣuḍ řeɛwin n tudart di tinzart nnes. Ammu i idweř Adam d ijj n buḥbeř iddar.

Xenni iẓẓu SIDI AREBBI jjennet jjihet n ccarq di Ɛadn uca issars din Adam i ikewwen uca isseɣmi-dd SIDI AREBBI zi temmurt kuř tacejjart tecna i řxeẓrat u tmiẓidt i macca u isseɣmi-dd tacejjart n tudart di řwest n jjennet uřa d tacejjart n tussna n řxar d řɣar.

 

Iffeɣ-dd ijj n yeɣzar zi Ɛadn ḥima ad issuw jjennet u zi senni immsebḍa x arebɛa n iqemmumen. Isem n yeɣzar amezwaru Ficun i tuɣa innḍen i marra tammurt n Ḥawila mani iǧa wureɣ. Aqa ureɣ n temmurt nni iṣbeḥ. Aqa din ɛawed řebxur n ssudan d weẓru n ‘biril’.

Isem n yeɣzar wiss tnayen d Jihun i tuɣa innḍen i marra tammurt n Kuc. Isem n yeɣzar wiss třata d Ḥidaqqil i issuffuɣen ɣar ccarq n Accur. Iɣzar wiss arebɛa d Lfurat.

 

Xenni iksi SIDI AREBBI Adam uca issars it di jjennet n Ɛadn, hima ad tt ixdem u ad tt iḥḍa. SIDI AREBBI iweṣṣa Adam, inna “Zi marra ticejjura n jjennet ad tecced macca, maca zi tcejjart n tussna n řxar d řɣar war ttetted ca zzayes, minzi deg wass i zzayes i ɣa tecced, řmewt i ɣa temted.”

 

Inna SIDI AREBBI “War iɛeddeř ad yiři Adam weḥdes. Ad as ggeɣ wi t i ɣa iɛawnen, wi t i ɣa iřiqqen qibač nnes.”

Uca igga SIDI AREBBI zeg ucař marra řmař n řexřa u marra ijḍaḍ n ujenna uca indeh iten ɣar Adam ḥima ad iẓar mammec ten i ɣa isemma. Mammec i ɣa isemma Adam kuř buḥbeř iddaren d wa d isem nnes. Igga Adam ismawen i marra řebhayem d ijḍaḍ n ijenwan u i marra řmař n řexřa, maca i Adam war itwifi wi t i ɣa iɛawnen d wi t i ɣa iřiqqen qibač nnes.

 

Issehwa-dd SIDI AREBBI ijj n yiḍeṣ yuǧeɣ x Adam uca am tuɣa iṭṭeṣ, řexdenni iksi icten zi tɣezdisin nnes uca iqqen amcan sadu nnes s weysum. Yarra SIDI AREBBI taɣezdist tenni i iksi zi Adam d tamɣart uca iwyi tt-idd ɣar Adam. Inna Adam

 

“Řexxu tanita aqa-tt d iɣes zeg ixsan inu d aysum zeg weysum inu.

Ad tetwasemma ‘taryazt’, (ixs ad yini ‘tamɣart’), minzi nettat tetwaksi-dd zeg weryaz.

S man aya ad yejj aryaz babas d yemmas, ad iqqen ɣar temɣart nnes, ad iřin d ijj n weysum.”

 

Tuɣa-ten s tnayen idsen d iɛaryanen, Adam d temɣart nnes, uca war tuɣi din ca řeḥya jarasen.

 

 

ASEQSI       1   2  3   4   5   6 7   8   9   10   11   12   13