YECCU LMASI iqqar  ...  NECC d TAFAWT n DDUNECT

Wenni dd ayi i ɣa iḍfaren, war iggur ɛemmarṣ di taǧest,

maca ad ɣares tiři TFAWT n TUDART!

Aseqsi 4

Řɛahd Aqdim d Řɛahd Ajdid ma nitni d tnayen n idlisen itwafarzen?

 

 

Aṭṭas n iwdan ittɣiř asen belli udayen ɣarsen adlis nsen u imasiḥiyyen ɣarsen ijjen nneḍni! Iwa aqa man aya war iǧi ca d tidett!

 

Inneḍni qqaren aqa udayen ɣarsen tnayen n idlisen umi qqaren Ttawrat d Zzabur (awař-a ixs ad yini 'idlisen') u aqa imasiḥiyyen ɣarsen ijj n wedlis wiss třata iɛdu idlisen tnayen imezwura u qqaren as L'Injil (awař-a ixs ad yini `Řexbar Aṣebḥan'). U ɛawed din aṭṭas n iwdan-a ggur ad inin aqa Arebbi issuffeɣ-dd ɛad adlis wiss arebɛa. Iwa aqa uřa d man aya war iǧi nican!

 

Arebbi iwca aneɣ mɣir ijj n Wedlis min di iǧa ca n ismuniten n idlisen, maca marra idsen war twaḥarrfen u war twabeḍřen ca, aqa-ten jmiɛ d Awař n Arebbi d ijjen!

 

Ittxeṣṣa ad tessned amezwaru aqa udayen bḍan idlisen n Řɛahd Aqdim ('Tinax') x třata n ismuniten umi qqaren Thorah (awař-a ixs ad yini "taɣuri", days xemsa n idlisen imezwura n Musa, ixs ad yini Ttawrat), Ketubim (awař-a ixs ad yini 'idlisen' niɣ 'zzabur' u netta jarasen Awařen Iweznen n Sulayman d Izehhiden n Dawud uřa d adlis Ayub) d Nebiyim (ixs ad yin idlisen n Inabiyyen, inabiyyen imeqqranen d imeẓyanen nni yuran kuř ijj zzaysen ijj n wedlis s yisem nsen). Tina tuɣa d tira iqeddsen n wudayen ɛřaḥař 400 iseggʷussa qbeř třařit n Yeccu Lmasiḥ zi Arruḥ Iqeddsen zi teɛzarect Maryam.

 

Aṭṭas n wudayen umnen dayes u marra imazanen n Yeccu tuɣa-ten d udayen i dayes yumnen. U nican deg iyuren imezwura awarni řami immeksi Yeccu Lmasiḥ ɣar ujenna udfen di liman days mɣir di Urcalim waha amecnaw řuřuf n iwdan, umen belli netta d Lmasiḥ itwawaɛden.

 

Udayen nni umnen di Lmasiḥ twabezzɛen awarni ca n řweqt di řesbab n tqeṭṭaɛt n webrid d uḍṭahed i tuɣa dd-ittasen amezwaru zi jjihet n wudayen imeqqranen n ddin di řweqt nni. Ijjen zzaysen, Bulus, tuɣa-t d ameqqran n liḍṭihad n wudayen imasiḥiyyen, maca yusa-dd ɣar liman di Lmasiḥ awarni řami dd-iḍhar Lmasiḥ ɣares ijj n tfawt tameqqrant deg webrid nnes ɣar Dimacq wenni yumuren Bulus maḥend ad ibarreḥ Řexbar Aṣebḥan n Yeccu Lmasiḥ i marra iwdan d marra iyduden.

 

Aryaz-a Bulus d tenɛac n imazanen tuɣa-ten marra d udayen uca nitni marra umnen di Lmasiḥ, umnen aqa-t d Lmasiḥ ittwawaɛden i řgens n wudayen s uqemmum n inabiyyen nsen. Nitni marra xedmen ak wayawya maḥend ad sseɛdun řexbar belli Yeccu Lmasiḥ aqa-t d "Ha-Maciyax" (=Lmasiḥ), wenni itwadehnen zi Arebbi maḥend ad issenjem iwdan nnes. Iwdan nnes d yenni yumnen di Yeccu Lmasiḥ zi marra tiqebbař u zi marra řegnus u zi marra timmura

 

Ca n imazanen n Lmasiḥ d Bulus d uneḍfar axeddam n Bulus Luqa, aḍbib, (balak tuɣa-t d Ayunani), aqa uran zzyada n idlisen nni dd-itwaxeřqen zi Arruḥ Iqeddsen n Arebbi, ttwassnen řuxa am L'Injil. Xenni ittwamarni L'Injil ɣar třata n ismuniten n idlisen n wudayen (Thorah, Ketubim d Nebiyim)  inni tuɣa-ten qbeř u ammu i kewwnen nitni s arebɛa Tira Iqeddsen ař ass-a.

 

Di L'Injil nettaf days arebɛa n imezruyen n Yeccu Lmasiḥ, adlis 'Řexdayem n imazanen (=rrusul)' u ktar qedda n Tebratin dd-ittwaweḥḥan ittwarin s ufus n imazanen i lkanayis (=timesmunin) n wussan nni u i ca n ineḍfaren ixeddamen. Ɣar uneggar n L'Injil marra nettaf adlis 'Asargeb' s ufus n umazan Yuḥanna ɣar uneggar n lqarn umezwaru awarni i třařit n Lmasiḥ. Deg wedlis-a issiweř Yuḥanna x yijj n uweḥhi d ameqqran u x tmesřayin n ttuqat n ddunnit. Idlisen-a xenni d asmuni wiss arebɛa n idlisen inni ikewwnen jmiɛ tira iqeddsen n wudayen, qqaren as Linjil niɣ Řɛahd Ajdid.

 

Ƴar ubelleɛ n wedlis-a ɣar uneggaru n Řectab Iqeddsen ntaf awařen-a:

 

"Necc cehhdeɣ i marra inni ittesřan awařen n Arebbi zeg wedlis-a,

mařa din ḥed wenni xasen i ɣa yarnin (x wawařen-a),

Arebbi ad xas iɣḍeř jjrayeḥ tinni itwarin deg wedlis-a.

Mařa ca n ijjen ad ikkes zeg wawařen n Arebbi zeg wedlis-a,

ad as ikkes Arebbi tasɣart nnes zi tcejjart n tudart u zi tendint iqeddsen

u zi min yuran deg wedlis-a.

 

Wenni icehhden x man aya, iqqar “Wah, Necc ad dd-aseɣ deɣya!”

 

“Amin! As-dd, a Sidi Yeccu!” .

Řxaḍar n Sidi Yeccu Lmasiḥ ad tiři ak-d marra imqeddasen. Amin !".

(Asargeb 22:18-21)

 

Ina d awařen ineggura n Wedlis Iqeddsen ( 'BIBLE'). Adlis Iqeddsen wanita ibda s třata n ismuniten n idlisen zeg wudayen: 'Thorah', 'Ketubim' and 'Nebiyim', qqaren asen s třata 'Řɛahd Aqdim'. Xenni awarni man aya ɣar uneggaru n Wedlis Iqeddsen aqa din ijj n usmuni n idlisen (asmuni-ya itwassuffuɣ-dd uřa s ufus n wudayen nni yumnen di Lmasiḥ u qqaren as i usmuni-ya uneggar L'Injil, ixs ad yini Řexbar Aṣebḥan n Yeccu Lmasiḥ, wenni qqaren as ɛawed 'Řɛahd n Jdid'.

 

S uyenni din mɣir  IJJ n WEDLIS n AREBBI i yuran s wendah n Arruḥ Iqeddsen n Arebbi s ufus n waṭṭas n iwdan inni tuɣa marra d udayen (balak Luqa waha i war iǧin d uday) u ADLIS n AREBBI wanita itwabḍan di Řɛahd Aqdim d Řɛahd Ajdid.

ASEQSI       1   2  3   4   5   6 7   8   9   10   11   12   13