YECCU LMASI iqqar  ...  NECC d TAFAWT n DDUNECT

Wenni dd ayi i ɣa iḍfaren, war iggur ɛemmarṣ di taǧest,

maca ad ɣares tiři TFAWT n TUDART!

Aseqsi Wiss 3

Ma beddřen imasiḥiyyen Adlis Iqeddsen am mammec qqaren ca n iwdan?

 

War xas nessiwiř, mařa teqqared man aya, aqa tqajaḥed ammu Arebbi simant nnes, maci imasiḥiyyen d wudayen.

Ammu i qqar Arebbi deg wawař nnes ammu:

 

« X man aya i d ayi inna SIDI: "Teẓrid mliḥ, aqa necc ḥeṭṭiɣ awař inu maḥend ad t tteggeɣ” »  (Irmiya 1:12)

 

Arebbi war itteṭṭeṣ ca. Arebbi inḍar tiṭṭawin nnes x ddunit u iḥeṭṭa awař nnes řami netta issen aqa řeɛdu, cciṭan, war ixs maḥend iwdan ad ɣaren awař n Arebbi.

 

Awař n Arebbi d tidett (Yuḥanna 17:17), aqa-t d Arruḥ d tudart (Yuḥanna 6:36). S uyenni cciṭan war ixs ca aqa ad xas arzun iwdan. Netta yiweḍ ad isseqneɛ abarru n iwdan maḥend war qqaren L'Injil uca issidef asen deg uzeǧif belli imasiḥiyyen zewwarem awař nnes uca iwdan ttɛawaden ixarriqen nnes břa ma ad xarṣen. Inna Yeccu Lmasiḥ:

 

« Minzi s tidett ad awem iniɣ, ař i ɣa ifna ujenna d temmurt,

war ifenni uřa d ijj n řḥarf niɣ d taneqqiṭ zi ccariɛa ař i ɣa imsar kuřci. » (Matta 5:18).

 

Ma teɣrid l'Injil? Min xas tessned? Ma iɛeddeř imeḥḍaren n unabi zeɛma ad ssfarɣen awařen nnes u ad sseɛdun ca n wawařen nneḍni deg wemcan nsen? Ma zeɛma ggur ad afen awařen n umazan war iɣřin x tudart nsen? Isseɛdu Yeccu Lmasiḥ awařen nnes i imeḥḍaren nnes maḥend ad ten ḥḍan nican. Inna Lmasiḥ x wawařen nnes:

 

“Ajenna d tmurt ad ɛdun maca awařen inu war ɛeddun ɛemmarṣ.” (Matta 24:35)

 

Řami tuɣa iddar Lmasiḥ di temmurt, tuɣa iggur mani mma. Aṭṭas n iɛurrac n iwdan usin-dd maḥend ad ẓaren min ittegg u maḥend ad sřen min iqqar. Ma zeɛma ggur ad ttun awařen nnes d řefɛayeř nnes? Ma zeɛma ggur ad qebřen awařen n Lmasiḥ maɛlik farɣen?

Xenni din uřa d ict n řḥajet nneḍni. Řami urin imeḥdaren awařen n Lmasiḥ (Řexbar Asebḥan) aqa itwasseɛdu ɣar marra tiɣemmura n ddunit. Xmi i ɣa nini aqa ca n iwdan arezzun ad ssfarɣen niɣ ad zewwaren Řexbař Asebḥan, mammec ggin zemmaren ad beddřen tira-ya marra mani mma u ad t beddřen nican deg umur d ijjen di ddunit marra? Aqa war zemmaren ad ggen man aya. Řexbař Asebḥan war izewwar ca. Arebbi iḥeṭṭa  awařen nnes. L'Injil war d aneɣ issiggʷij ca zi Arebbi, maca L'Injil issban aneɣ-dd mammec ittxeṣṣa ad ɣars dd-nqarreb u mammec nzemmar ad nessen aqa Arebbi ixs ad aneɣ ibarek di Lmasiḥ.

 

War tejji řeɛdu ad cek issḥarrem x wawař n Arebbi u x wenni d ac / am ittexsen d wenni iwcin tudart nnes xak / xam.

 

Břa awař n tidett n Arebbi, war teggured ad tzemmared ad tessned Arebbi n tidett uřa d abrid i ɣars ittawyen.

ASEQSI       1   2  3   4   5   6 7   8   9   10   11   12   13