YECCU LMASI iqqar  ...  NECC d TAFAWT n DDUNECT

Wenni dd ayi i ɣa iḍfaren, war iggur ɛemmarṣ di taǧest,

maca ad ɣares tiři TFAWT n TUDART!

Aseqsi Wiss 12

Umi qqaren "Talut Iqeddsen"?

 

"Talut Iqeddsen" aqa-tt d Sidi Arebbi d Wawař nnes d Arruḥ Iqeddsen nnes uca nitni s třata d ijjen. Aqa-t d Arebbi n marra min iǧan.

 

Umi ssiwřen Imasiḥiyyen x 'talut iqeddsen', ssiwřen nitni x :

 

(1) Arebbi «Tbabat»

(2) Mmis n Arebbi (ixs ad yini Yeccu Lmasiḥ, wenni itwasemman ɛawed Awař n Arebbi)

(3) Arruḥ n Arebbi (ixs ad yini Arruḥ Iqeddsen).

 

Aṭṭas n iryazen di ddunnit-a daysen třata n 'ddarbat n bnadem'. Aqa-ten d mmis n babatsen, maca i iḥenjiren aqa-ten d babatsen u i temɣarin nsen aqa-ten d 'aryaz inu'. S uyenni nettaf třata n 'ddarbat n bnadem' deg yijj n weryaz.

 

Awař "Talut iqeddsen" war itwaf ca deg wedlis iqeddsen maca lfikra aqa-tt din s ṣṣfayet aṭtas di Řɛahd Ajdid.

Di L'Injil nzemmar ad nɣar awařen-a x useɣḍeṣ n Yeccu Lmasiḥ s ufus n Yuḥanna Amseɣḍaṣ:

 

« Řami ittwasseɣḍeṣ Yeccu, yuři-dd zeg waman deɣya.

Xẓar, aqa twarezmen as ijenwan

uca iẓra Arruḥ n Arebbi ihwa-dd amecnaw tadbirt uca tarsa xas.

Xẓar, tusa-dd ict n tmijja zeg ijenwan, tenna

“Wanita d Mmi iɛizzen, days ufiɣ marra řefraḥet inu tekmeř. »

 

 (L'Injil s ufus n Matta 3:16-17).

 

Nettaf aqa 'Talut Iqeddsen" tuɣa din di řweqt d icten am mammec nitni ǧan d ijjen.

 

Qbeř mma dd-issgaɛɛed Yeccu Lmasiḥ ɣar ujenna inna i imeḥḍaren nnes ammu:

 

“Temmewc ayi marra ṣṣulṭa deg ujenna u x temmurt.

Ruḥem, arrem marra řegnus d imeḥḍaren inu,

ssɣeḍṣem ten s yisem n Tbabat d Tmemmit d Arruḥ Iqeddsen

u sřemdem asen ad ṭṭfen di marra min xef kenniw umureɣ zzayes,

u xzar, necc aqa-yi akidwem marra ussan ař qeṭṭu n ddunit.”

 

 Yeccu Lmasiḥ war ibarreḥ ɛemmarṣ s třata n irebbiten, lla, maca ibarreḥ s yijj n yisem nni di iǧan třata d ijj am mammec inna Lmasiḥ:

 

"Necc d Baba d ijjen"  (L'Injil s ufus n Yuḥanna 10:30)

 

Netta war issiweř ca x Yusuf, aryaz n Maryam, maca x Arebbi. Ammu nettaf aqa uřa d Tababat d Mmis d Arruh d Ijjen.

ASEQSI       1   2  3   4   5   6 7   8   9   10   11   12   13