YECCU LMASI iqqar  ...  NECC d TAFAWT n DDUNECT

Wenni dd ayi i ɣa iḍfaren, war iggur ɛemmarṣ di taǧest,

maca ad ɣares tiři TFAWT n TUDART!

Aseqsi Wiss 10

Min isseřmad Wedlis Iqeddsen x mammec ittxeṣṣa ad iddar umasiḥi

zi jjihet n Arruḥ d zi jjihet n tudart nnes n kuř ass am umasiḥi?

 

 

 

L'Injil isseřmad aneɣ aqa uřa d ijjen mma izemmar ad ɣares tiři tudart zzat i Arebbi, meɛlik netta war dd-ittwaxřeq ca zi jdid řami issars atiqqi nnes di Yeccu Lmasiḥ ḥima ad immet ak-d řmewt nnes i ddenb i igga u maḥend ad dd-ittwasnekkar ɛawed ak-d Lmasiḥ zzat i  Arebbi am yijj n bnadem d jdid s tnukra n Lmasiḥ u s weɣfar n ddnub nnes s idammen n Yeccu Lmasiḥ u s ufarreɣ n tayri n Arebbi s Arruḥ Iqeddsen deg wuř n wenni zzayes ittamnen.

 

Di tudart nneɣ ittbanen netwaxřeq-dd d amezwar. S man aya aqa neǧa u neddar di ddunit-a. Ɛawed kifkif zi jjihet n Arruḥ. Neḥdaj ad dd-nexřeq zi jdid di tudart taruḥanect maḥend ad nezmar ad neddar qibač i Arebbi amecnaw Adam d Ḥawa ddaren qibač i Arebbi, umi ɛad war ggin ddenb.

 

Ejj aneɣ řexxu ad nẓar mammec teǧa tudart umasiḥi di řweqt řami dd-ittwaxřeq zi jdid. Ggur ad tfekkared illa ittxeṣṣa as ad yegg aṭṭas n tmesřayin tisebḥanin u ad yiři d ijj n bnadem břa xeṭṭu qibač i Arebbi?! Ma zeɛma ammu i txarrṣed? Iwa xẓar, amur amezwaru aqa war iǧi ammu i iqqar L'Injil. L'Injil inna ammu i yenni ittamnen di Lmasiḥ:

 

"Mařa neqqar ‘neccin war xaneɣ bu ddnub’, aqqa nessxarriq x yixef nneɣ uca tidett war dayneɣ teǧi. Maca mařa nenɛem s ddnub nneɣ, aqa Arebbi d aṣdiq d amseggad ḥima ad aneɣ iɣfar ddnub nneɣ uca ad aneɣ issizdeg zi marra min war iseggden. Mařa neqqar ‘neccin war dayneɣ bu ddnub’, nettarra t d bu-ixarriqen uca awař nnes war dayneɣ iǧi."    (1 Yuḥanna 1:8-10)

 

Ejj aneɣ řexxu ad nẓar min iḥdaj usegmi i dd-ittwaxeřqen qaɛ ɣar umezwar? Iḥdaj aɣi d macca d umsawaḍ ak d babas d yemmas d iḥenjiren nneḍni!   Zi jjihet taruḥanect aqa d icten. Yeccu yarr-dd řami t iɣwa cciṭan di řexřa:

 

“Yarra-dd xas inna “Aqa tura ‘Bnadem war iddar s weɣrum waha, maca zi kuř awař i d ittekken zeg uqemmum n Arebbi.’” (Matta 4:4)

 

Amazan (=rrasul) Bulus aqa yura i řmuminin di tendint n Kulussi:

 

"Maca mařa tettwassnekkarem-dd ak-d Lmasiḥ, xenni arzum min iǧan sennej, mani iqqim Lmasiḥ x ufusi n Arebbi. Ɛeqřem min iǧan sennej, war iǧi min iǧan di tmurt, minzi kenniw aqqa temmutem uca tudart nwem tennuffar ak-d Lmasiḥ di Arebbi. Xmi dd i ɣa iḍhar Lmasiḥ, wenni iǧan d tudart nneɣ, řexdenni uřa d kenniw ad kides dd-teḍharem deg uɛuǧi. "  (Ikulussiyyen. 3:1-4)

 

Aḍbib Luqa wenni yuran 'Linjil s ufus n Luqa' d 'Řexdayem n Imazanen' (=rrusul) inna x řmuminin imezwura di Urcalim ammu:

 

"Nitni qqimen ṣbaren di tɣuri n imazanen d tmunt d tarezzit n weɣrum u di tẓaǧitin." (Řexdayem 2:42)

 

Tabrat i Iɛibraniyyen teɛřem i řmuminin s wawařen-a:

 

"Uca ad neḥḍa ijjen wenneḍni ḥima ad negg uř deg wayawya ɣar tayri u ɣar řexdayem tiṣebḥanin, war nettejji ca tamesmunt nneɣ am mammec nnumen ca zzayneɣ, maca ad nessemḥeḍ ijjen wenneḍni, mahu ɛad xmi i ɣa tẓarem aqa ass nni yiweḍ-dd."   (Iɛbraniyyen 10:24,25)

 

Xenni ddar ak-d wawař n Arebbi u s Arruḥ n Arebbi ! Di ticri n řebda d utiqqi ak-d Yeccu Lmasiḥ ggur ad teffeɣ řɣiǧet taruḥanect. S usḥessi d tɣuri n wawařen n L'Injil d utiqqi daysen u s tẓaǧit i Arebbi s Lmasiḥ, ad dayek tetwagg tzemmar maḥend ad teṭṭaɛed i wawařen n Arebbi. X man aya marra neqqar di L'Injil ammu:

 

"S uyenni nɣem iɣezdisen n arrimet nwem inni x temmurt: tuqeḥbit, řexmej, acahi, nnecwat tiɛeffanin, ṭṭmeɛ d wenni d aɛbad i laṣnam. X ssibbet n uya ad dd-yas lɣaḍab n Arebbi x ayt n řmuɛṣiyyet. Uřa d kenniw tuɣa teggurem ammu zic, umi kenniw tuɣa teddarem ɛad di tmesřayin nni. Maca řexxu ɛawed kenniw tessarsem man aya marra x uɣezdis: axeyyeq d tefqeḥt d tuɛeffna, aceqqef d wawařen ixemjen zeg uqemmum nwem. War sxarriqem ca x wayawya umi tessarsem ɣar uɣezdis bnadem aqdim ak-d řexdayem nnes u yarrḍem s wenni d jdid , wenni ittbeddařen ɣar tussna tmun ɛlaḥsab ṣṣifet n wenni it-idd ixeřqen. Days war iǧi Ayunani niɣ Uday uřa d axtan niɣ břa axtan uřa d abarrani niɣ Askit, uřa d ismeɣ niɣ ḥurr, maca Lmasiḥ d kuřci di marra. Xenni, am kenniw ixḍar Arebbi d imqeddasen d imɛizzen, arḍem s teḥnunect di daxeř uřa s řeḍrafet d uwaḍeɛ d temhint d ttasiɛ n řxaḍar, uca mařa ca n yijjen ɣars acetci x wenneḍni, qebřem u samḥem i wayawya. Am mammec d awem iɣfar Lmasiḥ, ggem kenniw amenni ɛawed. Sennej i marra timesřayin-a, arḍem tayri tenni d txadent n řekmařet." (Ikulussiyyen: 3:5-13)

 

Arebbi d tafawt uca ittxeṣṣa i umasiḥi ad yuyur di tfawt!

 

"D wa d abarreḥ i zi nesřa uca ad awem-dd nbarreḥ: Arebbi d tafawt, netta war days bu jjurret n taǧest. Mařa neqqar ‘neccin ɣarneɣ amuni akides’ uca neggur di taǧest, aqa nessxarriq, war nettegg ca tidett. Maca mařa nuyur di tfawt, am netta di tfawt, ɣarneɣ amuni ak-d wayawya, uca idammen n Yeccu Lmasiḥ Mmis ad aneɣ ssizedgen zi qaɛ ddnub."  (1 Yuḥanna 1:5-7)

 

"Minzi awař n Arebbi iddar, ijhed, iqḍeɛ ktar zi kuř ssif s tnayen n wudmawen, ittakkʷaḍ ař abeṭṭu n řeɛmar d arruḥ d řemfaṣeř d waduf, ifarrez ixarriṣen d tnawi n wuř. War din uřa d ijj n umeddar war dd as ibin, maca marra timesřayin aqa-tent twaɛarryent, twarezment ɣar tiṭṭawin n wenni umi ik-dd i ɣa negg řeḥsab."  (Iɛibraniyyen 4: 12,13)

 

Aṭṭas iggur ad nini x tmesřayini n kuř ass i netteddar. Mammec i d aneɣ ittxeṣṣa ad ɣarsent nexẓar s tfawt n wawařen iqeddsen n Arebbi, amecnaw ɣar marra markat n lɛalaqat, ɣar řemřac, iḥenjiren, řwacun, řxedmet, macca, řweqt, arruḍ, tinɛacin d iqarriḍen, ɣar umɛamel nneɣ ak-d řmexzen u mammec ittxeṣṣa ad negg mařa ɣarneɣ ṣṣulṭa x iwdan nneḍni u mammec d aneɣ ittxeṣṣa ad nuyur ak-d yixef nneɣ, mammec ittxeṣṣa ad nessiweř, mammec ittxeṣṣa ad niři ak-d iwdan i war ittimnen di Lmasiḥ niɣ mammec ittxeṣṣa ad negg di marra timesřayin n tudart nneɣ!

 

Mařa ɣarek ca n useqsi, ɛafak břa abray msawaḍ-dd akidneɣ s e-mail i ɣa tafed ɣar sennej! Ggur ad negg tizemmar ad xak dd-narr s usdaheǧ deɣya!

ASEQSI       1   2  3   4   5   6 7   8   9   10   11   12   13