YECCU LMASI iqqar  ...  NECC d TAFAWT n DDUNECT

Wenni dd ayi i ɣa iḍfaren, war iggur ɛemmarṣ di taǧest,

maca ad ɣares tiři TFAWT n TUDART!

Aseqsi Amezwaru

Arebbi d ijjen. Mammec tzemmarem ad tinim:

Baba Arebbi d Mmis n Arebbi d Arruḥ Iqeddsen n Arebbi?

 

 

ADLIS IQEDDSEN iqqar

 

"Seř, a Israyil: SIDI, Arebbi nneɣ, d SIDI d ijj !" (Aɛawed 6:4)

 

YECCU LMASIḤ iqqar

 

“S tidett, s tidett, ad awem iniɣ, qbeř mma tuɣa Ibrahim, tuɣa necc ǧiɣ.”  (Yuḥanna 8:58)

 

"Necc d Baba d Ijjen."

(Yuḥanna 10:30)

 

"Xmi dd i ɣa yas Umsfewwej, wenni ɣarwem-dd i ɣa ssekkeɣ zi Tbabat,

Arruḥ n tidett i dd-yusin zi ɣar Tbabat, xenni netta ad ayi iched."

(Yuḥanna 15:26)

 

 

ASEQSI       1   2  3   4   5   6 7   8   9   10   11   12   13