YECCU LMASIḤ inna  ...  NECC d TAFAWT n DDUNECT

Wenni dd ayi i ɣa iḍfaren, war iggur ɛemmarṣ di taǧest, maca ad ɣares tiři tfawt n tudart !

L'Injil s ufus

n Matta, Luqa

d Yuḥanna

Rexdayem

n rrusul

Tebrat

i Ruma

d Tebrat

n Yaɛqub

Lqiṣṣaṣ

n l'Anbiyya

Accessible Audio Player (AAP) 3.0 Test Page