YECCU LMASIḤ inna  ...  NECC d TAFAWT n DDUNIT

Wenni dd ayi i ɣa iḍfaren, war iggur ɛemmarṣ di taǧest, maca ad ɣars tiři tfawt n tudart !

TUDART n YECCU LMASIḤ