YECCU LMASIḤ inna  ...  NECC d TAFAWT n DDUNIT

Wenni dd ayi i ɣa iḍfaren, war iggur ɛemmarṣ di taǧest, maca ad ɣars tiři tfawt n tudart !

Imezruyen

n

L'Anbiya

L'Injil s ufus

n Matta, Luqa

d Yuḥanna

Řexdayem

n rrusul

d tebratin

Accessible Audio Player (AAP) 3.0 Test Page