YECCU LMASIḤ iqqar  ...  NECC d TAFAWT n DDUNECT

Wenni dd ayi i ɣa iḍfaren, war iggur ɛemmarṣ di taǧest, maca ad ɣares tiři tfawt n tudart !

MAC OS & WINDOWS

 

 

 DOWNLOAD WINDOWS TAMAZIGHT KEYBOARD & FONT SOLUTION

 

DOWNLOAD MAC OS TAMAZIGHT KEYBOARD & FONT SOLUTION

 

DOWNLOAD MANUAL (the manual is included in both packages)