YECCU LMASIḤ inna  ...  NECC d TAFAWT n DDUNNIT

Wenni dd ayi i ɣa iḍfaren, war iggur ɛemmarṣ di taǧest, maca ad ɣares tiři tfawt n tudart !

L'INJIL ( niɣ ŘƐAHD AJDID ) - iḍhar-dd deg useggʷas 2009

ŘEXBAR AṢEBḤAN n YECCU LMASIḤ - s Tarifit s ufus n Matta (1887) u s ufus n Yuḥanna (1890)

س لحروف ن ثعرابث

Idlisen-a d idlisen imezwura zi tira iqeddsen inni itwatarjmen ɣar trifect ɣar uneggar n řqarn wiss tseɛṭac. Urin idlisen-a s lḥuruf n tɛerabt u ṭebbɛen ten di tendint n Lundun di Angletirra.

س لحروف ن ثعرابث

AQA IDDAR JARANEƔ ( x tudart n Yeccu Lmasiḥ - ict n lqiṣṣa s tṣawar i umeẓyan d umeqqran )

 MANI  i ƔA TAFED L'INJIL s TARIFIT (LINDRISEN)

HOGAR del LIBRO

Calle Gral. Polavieja, 22 bj dcha - 52005 Melilla Tilifun (+34)-952-673028

 

LIBRERIA BIBLICA

Calle Sicilia 3 - Zaidin - 18007 GRANADA Tilifun (+34)-958-132937

info@libreriabiblica.com             www.libreriabiblica.com

 

ACEB

26, Rue Etienne Dolet - F-75020 Paris Tilifun (+33)-1-43495572

aceb@aceb.net              www.aceb.net

 

ORIENTIERUNG: Me. V.

Rodenbergstrasse 63 - D-44287 DORTMUND Tilifun (+49)-231-586949

info@orientierung-m.de       www.orientierung-m.de

 

ZAKBIJBELBOND

 Tilifun.  +31 (0) 26 3338048

info@zakbijbelbond.nl           www.zakbijbelbond.nl