YECCU LMASIḤ inna  ...  NECC d TAFAWT n DDUNIT

Wenni dd ayi i ɣa iḍfaren, war iggur ɛemmarṣ di taǧest, maca ad ɣars tiři tfawt n tudart !

Rexdayem

n rrusul

d tebrat

i Ruma

d tebrat

n Yaɛqub

Lqiṣṣaṣ

n l'Anbiyya

L'Injil s ufus

n Matta, Luqa

d Yuḥanna

Accessible Audio Player (AAP) 3.0 Test Page